قدرت ميكروب كش تركيبات فنلي موجود دركشور

نويسنده: سيد محمد عزيزي
استاد راهنما: كرامت اله ايماندل
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، محمود شريعت
تاريخ دفاع: 1370/03/28
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: با وجود اينكه مصرف مواد گندزدا روزبروز افزايش مي يابد و كارخانه هاي سازنده مردم را به مصرف هرچه بيشتر اين مواد تشويق و ترغيب مي نمايند. تاكنون قدرت باكتري كشي اين مواد غير از آنچه كه سازندگان ادعا مي كنند. آزمايشهائي از طرف مراكز علمي مستقل صورت نگرفته است . لذا انجام مطالعاتي در اين زمينه امري لازم و اجتناب ناپذير است گروه مهندسي بهداشت محيط دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران مطالعه در اين زمينه را آغاز و اين تحقيق دومين بررسي در اين مورد است.
در اين تحقيق قدرت باكتري كشي مواد گندزداي فنلي مشتمل بر ليزول، كرئولين و دتول بر اساس روش مندرج در نشريه شماره 2842 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مورد مطالعه قرار گرفت. در اين روش پس از تعيين ماده خنثي كننده مناسب هر گندزدا، تاثير 5 رقت مختلف از مواد گندزدا برروي 5 سوش باكتريائي بنامهاي پسود و موناس آئروژينوزا، اشريشياكلي، استافيلوكوكوس اورئوس، استريتوكوكوس فيكاليس و مايكوباكتريم اسمگماتيس كه از مركز پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران بصورت ليوفيليزه تهيه شده بود، بمدت 5 دقيقه بطور جداگانه و در شرايط يكسان مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.
در ابتدا ماده خنثي كننده مناسب هرماده گندزدا در برابر هر سوش باكتري تعيين گرديد بدين معني كه زرده تخم مرغ تازه به نسبت 5 درصد ماده خنثي كننده ليزول در برابر پسودوموناس آئروژينوزا و مخلوط اترالكهاي چرب به نسبت 7 درصد، ليسيتين به نسبت 2 درصد و توئين 80 درصد به نسبت 4 درصد خنثي كننده ليزول در برابر اشريشياكلي و مخلوط تخم مرغ به نسبت 5 درصد توئين 80 به نسبت 4 درصد خنثي كننده ليزول در برابر سه باكتري ديگر و نيز خنثي كننده كرئولين و دتول در برابر كليه سوشهاي ميكروبي فوق.
آنگاه در آزمايش اصلي، سوسپانسيون هرسوش ميكروبي بمدت 5 دقيقه تحت تاثير 5 غلظت مختلف 25/0-5/0 -1-2-4 درصد از ماده گندزدا قرار داده و حداقل باكتري كشي مواد گندزدا در برابر سوش باكتري بدست آمد. سپس نتايج تاثير 5 غلظت مختلف هر گندزدا روي پنج سوش ميكروبي يكجا مورد بررسي قرارگرفت و مشخص گرديد كه حداقل غلظت باكتري كشي ماده گندزدا ليزول بر عليه پنج باكتري مورد آزمون 2 درصد حجم به حجم (V/V) و حداقل غلظت باكتري كشي مواد گندزداي كرئولين و دتول بر عليه آنها به استثناء استرپتوكوكوس فيكاليس به ترتيب 2 درصد و يك درصد حجم به حجم (V/V ) بود.
با وجودي كه مواد گندزدا در كنترل و نابودي ميكروارگانيسم هاي بيماريزا نقش برجسته اي را ايفا مي كنند، توصيه مي گردد حتي الامكان از مصرف روز افزون آنها خودداري بعمل آيد و بجاي انها از روشهاي گندزدائي فيزيكي نظير حرارت، سرما، خشكي و پرتوها استفاده شود و با رعايت اصول و موازين بهداشتي و بهسازي محيط از آلودگي هاي ناشي از وجود ميكروارگانيسم هاي بيماريزا در محيط زندگي جلوگيري بعمل آيد.
كلمات كليدي: