بررسي آلودگي سبزيكاران شهرري به انگلهاي روده اي وميزان مصرف داروهاي ضدانگلي در سطح كشور

نويسنده: محمد ابراهيم مظاهري
استاد راهنما: كرامت اله ايماندل
استاد مشاور: ابوالحسن نديم، مصداقي نيا، بيژن جهان بخش، عزت الدين جواديان، محمود شريعت
تاريخ دفاع: 1370/06/16
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: آمار رسمي كشور بيانگر اين واقعيت است كه ازكل موارد بيماريهاي ثبت شده بيماري انگلي كرمي 540348 مورد را شامل مي شود(رج-2). و حكايت از آن دارد كه بيماري انگلي كرمي شايع ترين بيماري دركشور است و از بين 24 استان هاي مختلف كشور استانهاي اصفهان (9/98%) و خراسان(95%)و آذربايجان شرقي (93%) به ترتيب مقام هاي اول و دوم وسوم را حائز گرديده اند. مي توان گفت كه پايين بودن سطح بهداشت و عدم جمع آوري و تصفيه و دفع صحيح بهداشتي فاضلاب از يكسو و استفاده از فاضلاب هاي خام و رقيق شده جهت آبياري مزارع كشاورزي بويژه سبزيكاري از طرف ديگر موجبات افزايش آلودگي را سبب شده و اهميت اجراي هرچه سريعتر پروژه هاي تصفيه فاضلابهاي شهرها را طلب مي نمايد.
در جهت پي بردن به ميزان آلودگي سبزيكاران شهرري به تخم انگلهاي كرمي از تاريخ 6/1/1369 لغايت 31/2/1370 بمدت 14 ماه از نمونه مدفوع جمعا 8810 نفر بميزان 3088 نفر (65%) مونث و 1662 (35%) مذكر مورد آزمايش قرارگرفت نتيجه آزمون نشان داد كه از 4750 نفر مثبت بتفكيك (3088 نفر مونث ) و (1662 نفرمذكر)به انگل هاي كرمي آلوده بودند و 46% ازكل آلودگي به گروه سني 15 تا 45 سال تعلق دارد و بيشترين آلودگي مربوط به ماه مرداد و تعداد آن 584 نفر مي باشد .
كل ارزش ريالي داروهاي ضدانگلي مصرف شده در كشور طبق جدول براي شش ماه رقمي برابر541929000 ريال و براي دوازده ماه معادل 1082858000 ريال در سال 70-1369 گزارش گرديده است. بالاترين و پائين ترين ارزش ريالي داروي ضد انگلي مصرف شده در كشور به ترتيب 611114000 ريال و 60000 ريال مربوط به مصرف قرص مپندازول و شربت لواميزول گزارش شده است با توجه به هزينه مصرف سرانه داروي در كشور كه 2519 ريال در سال 1369 محاسبه و ثبت شده است(ر-25)
ميزان كل مصرف داروي سرانه كشور با برآورد جمعيت 5/57 ميليون نفر دركشور در سال 1370 مبلغي بالغ بر1448425000000 مي باشد. مي توان بيان داشت اگر مبلغ كل داروهاي ضد انگلي با حذف سوبسيد و با ارز شناور 800 ريال محاسبه نمائيم مبلغي بالغ بر 868306400000 ريال خواهد شد كه مبلغ سرانه داروهاي ضدانگلي براي هر نفر 151 ريال در سال بطور متوسط از مبلغ سرانه كل دارو شامل مي گردد(25).
كلمات كليدي: