بررسي دلائل و مشكلات حاصل از عدم ته نشيني سريع لجن در تصفيه خانه فاضلاب اصفهان

نويسنده: محمدرضا شيردره
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: كرامت اله ايماندل
تاريخ دفاع: 1369/04/19
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: در تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال ته نشيني ثانيه واحدي است كه راندمان آن با ميزان جداسازي SS, BOD معين مي گردد. محدوديت اصلي طراحي واحد هوادهي و بهره برداري از آن در قدرت بوجود آوردن لجن فعالي است كه قابليت جداشدن به وسيله نيروي ثقل (گراويته) را در ته نشيني نهائي داشته باشد و يك پساب زلال كه دارايBOD SS, پائين باشد بوجود آورد. مشكلات بهره برداري و انجام عمليات وقتي بوجود مي آيد كه كيفيت لجن فعال به گونه اي است كه نمي تواند تحت نيروي ثقل جدا و تغليظ شود. بالكينگ (حجيم شدن) بعنوان مشكل بزرگ تصفيه خانه هاي فاضلاب در سالهاي اخير مورد توجه دانشمندان قرارگرفته است ولي هيچگاه راه حل نهائي آن بدست نيامده است. علت اصلي اين امر عدم شناخت دقيق ارگانيسمهاي رشته اي موثر در اين عمل مي باشد.
شناسائي دقيق ارگانيسمهاي رشته اي موجود در لجن فعال بعنوان يكي از اصلي ترين عوامل ايجادكننده بالكينگ و سپس كنترل رشد آنها از مهمترين اقدامات در جهت مهار اين پديده مي باشد.
تصفيه خانه فاضلاب جنوب اصفهان داراي 3 فاز تصفيه مي باشد. فاز اول آن با روش تصفيه بيولوژيكي صافي و چكنده براي تصفيه فاضلاب جمعيت معادل برابر با 90000 نفر طراحي شده است. فازهاي 2و3 تصفيه فاضلاب كه كاملا مشابه يكديگر هستند با روش تصفيه بيولوژيكي لجن فعال براي تصفيه فاضلاب جمعيت معادل برابر با000/400 نفر براي هر فاز تصفيه مي باشد. اخيرا در فازهاي 2 و3 اين تصفيه خانه مشكل بالكينگ بوجود آمده است و ته نشيني لجن در تانكهاي ته نشيني ثانويه به نحو مطلوب صورت نمي گيرد و باعث بروز مشكلاتي براي تصفيه خانه شده است. در طي آزمايشات و بررسي هاي انجام شده برروي مشكل بالكينگ دو مسئله در اين مورد مشخص گرديد:
اول وجود برخي محدوديت ها در طراحي واحدهاي تصفيه خانه كه سبب مي شود واحدهاي تصفيه كننده فاضلاب بخصوص تانكهاي ته نشيني ثانويه نتوانند در حد كارائي مناسب خود فعاليت داشته باشند. مهمترين موارد عبارتهاي از:1- تداخل لجن فعال ورودي با لجن هاي ته نشين شده در كف تانكها 2- تراز نبودن دقيق سرريزها 3- توزيع ناصحيح لجن فعال ورودي به تانكها 4- زمان ماند طولاني تانكها 5- در سرويس نبودن تعداد كافي پمپ هاي لجن درگردش
دوم تغييرات زياد در كيفيت فاضلاب ورودي به تصفيه خانه در ساعات مختلف شبانه روز كه سبب برهم خوردن بازدهي آلي به واحدهاي تصفيه كنند فاضلاب مي شود و نسبت برقرار شده در سيستم دچار تغييرات وسيع مي گردد كه بر روي باكتريهاي تصفيه كننده فاضلاب و راندمان تصفيه فاضلاب تاثير نامطلوب خواهد گذاشت و شرايط را جهت رشد ارگانيسمهاي رشته اي و بوجود آمدن بالكينگ مساعد مي سازد.
با توجه به بررسي هاي انجام گرفته و نتايج بدست آمده پيشنهادي جهت كنترل اين مشكل ارائه شده است.
كلمات كليدي: