عناصر راديو اكتيو در كانال نهر فيروزآباد

نويسنده: محمد جواد دست آموز
استاد راهنما: ايرج بيات، علي ناصري
استاد مشاور: اشرف السادات مصباح، محمود اسدي، بهاءالدين مهدويان
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: نهر فيروزآباد كه يكي از پرآب ترين كانالهاي فاضلاب شهر تهران است از نقاط شمال غربي تهران شروع شده و پس از طي مسير خود از مناطق مختلف مسكوني وتجاري، فاضلابها شهري وصنعتي را دريافت مي كند.
بررسي عناصر راديواكتيو در نهر فيروزآباد براساس مطرح شدن نقش زيست محيطي آن در سلامتي شهروندان و توزيع فرآورده هاي مختلف كشاورزي آبياري شده از اين فاضلاب به عنوان يك معضل بهداشتي در سطح مملكت و همزمان شدن موضوع با در خواست شوراي پژوهشي دانشگاه تهران براي اينگونه مطالعات بوده است.
در اين تحقيق بعد از مطالعه اوليه وتدوين برنامه، نمونه برداري از لجن و فاضلاب كانال بمدت يكسال انجام گرديد و پس از طي عمليات آماده سازي نمونه ها، به شكل مورد قبول دستگاههاي آنالايزر تبديل شده نمونه هاي لجن با روش اسپكتروفتومتري فلورسانس اشعه ايكس و نمونه هاي فاضلاب به روش گاما اسپكتروفتومتري در آزمايشگاههاي سازمان انرژي اتمي ايران مورد آزمايش قرار گرفت.
براساس نتايج بدست آمده غلظت متوسط اورانيوم در 79 نمونه لجن،ppm 2/68 و غلظت متوسط توريوم PPM 1/75 مي باشد. مقادير فوق نشان دهنده اين واقعيت است كه در فاضلاب جاري ميزان اين عناصر در حدي پائين تر از حد مجاز بوده است چون غلظت اورانيوم در پوسته زمين در حد 2ميلي گرم در كيلوگرم مي باشد.
لجن حاصل از رسوب مواد معلق فاضلاب مقدار مواد راديواكتيو را در حدود خاك طبيعي پوسته زمين را نشان داده لذا چنين استنباط مي شود كه در فاضلاب غلظت جاري اورانيوم و توريم به حدي پائين بوده كه از حد حساسيت دستگاه اندازه گيري پائين تري بوده است. وجود بيسموت -214 با اكتيويته 012/0 بكرل در فاضلاب كه بسيار ناچيز است همچنين پتاسيم -40 با غلظتي برابر با پتاسيم موجود در آب شهر مبين عدم آلودگي فاضلاب كانال نسبت به مواد راديواكتيو مي باشد. بنابراين در زمان تحقيقات، آلودگي به مواد راديواكتيو در اين شهر وجود نداشته ولي به منظور پيشگيري از موارد احتمالي در آينده نكات زير پيشنهاد مي گردد:
1-كليه فاضلابهاي كارگاهها و كارخانجات پس از تصفيه هاي فيزيكي و شيميائي، بيولوژيكي و جداسازي فاضلابها اكتيو به نهر تخليه شود.
2- قسمتهاي روباز كانال در مناطق مسكوني، بر اساس ضوابط فني بهسازي و سرپوشيده شود.
3-تصفيه خانه ها در محل هاي مناسب احداث و سپس از پساب آن ها براي آبياري كشتزارها استفاده گردد.
4-در مورد ساير آلاينده هاي موجود در نهر نيز بررسي و تحقيقات كامل تري انجام گيرد.
كلمات كليدي: