بررسي ضدعفوني كننده هاي مصرفي خانگي در كشور

نويسنده: محمود انصاري
استاد راهنما: كرامت الله ايماندل
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا ، محمود شريعت، سيمين ناصري، اشرف السادات مصباح
تاريخ دفاع: 1369/11/04
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: از آنجا كه در جهت ارتقاء سطح بهداشت و كاهش موارد ابتلاء به بيماريها،كاربرد مواد گندزدا و ضدعفوني كننده بطور گسترده توسط كارشناسان بهداشتي توصيه مي گردد و نظر باينكه پي بردن به كارآئي و توان اين قبيل گندزداها و ضدعفوني كننده ها از اهميت ويژه برخوردار است.
و از آنجا كه تاكنون هيچگونه مطالعه اي در اين زمينه انجام نگرديده است از اينرو مطالعه اي به روش استاندارد شماره 2842 روي بنزالكونيوم كلرايد كه پرفروش ترين و رايج ترين دترجنت كاتيوني بوده و تحت عناوين تجارتي هامون، اخگر، افشنگ در بازار عرضه مي شود انجام گرديد. در اين بررسي باكتريهاي پنجگانه ليوفيليزه مشتمل بر پسودوموناس آئروژينوزا استافيلوكوكوس اورئوس، اشرشياكلي، استرپتوكوكوس فيكاليس وميكوباكتريوم اسمگماتيس از مركز پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران تهيه وپس از كشت، رقت هاي مورد نياز گندزداها تهيه و آنگاه بهترين خنثي كننده ها براي هر يك از آنها بترتيب شامل:
الف- زرده تخم مرغ رقيق شده به نسبت 5 درصد
ب- مخلوطي شامل توئين 80 به نسبت 3 درصد وليستين 3/0درصد
از طريق آزمون بدست آمد، آنگاه آزمايش اصلي بمنظور تعيين حداقل غلظت موثر گندزداها در زمان تماس 5 دقيقه روي سوش هاي باكتريائي فوق انجام گرديد اين مطالعه نشان داد كه هامون عرضه شده به بازار در رقت 2/0درصد درمدت زمان تماس 5 دقيقه روي باكتريهاي استافيلوكوكوس اورئوس اشرشياكلي ،پسودوموناس آئروژينوزا و در رقت 5/0درصد روي باكتريهاي پنجگانه اثر گندزدائي مطلوب و موثر داشته است.
محلول گندزداي اخگر عرضه شده به بازار در رقت 2/0درصد در مدت زمان تماس 5 دقيقه روي باكتريهاي استافيلوكوكوس اورئوس، اشرشياكلي، پسودوموناس آئروژينوزاد و در رقت 5/0درصد روي باكتريهاي پنجگانه اثرگندزدايي مطلوب وموثر داشته است. محلول گندزداي افشنگ عرضه شده به بازار در رقت 2/0درصد زمان تماس 5 دقيقه روي باكتريهاي استافيلوكوكوس اورئوس، اشرشياكلي، پسودوموناس آئروژينوزا و در رقت 5/0% روي باكتريهاي پنجگانه اثر گندزدايي مطلوب و موثر داشته است.
كلمات كليدي: