بررسي كمي و كيفي زوائه زيان آور صنايع فلزي

نويسنده: نقي اكبر نوذري
استاد راهنما: محمود اسدي
استاد مشاور: مصداقي نيا، ثنائي، ايماندل
تاريخ دفاع: 1369/04/17
مدرك: كارشناسي ارشد
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: مواد زائد، مخصوصا مواد زائد زيان آور يكي از مشكلات عمده جوامع بشري امروزه، چه صنعتي پيشرفته وچه در حال رشد مي باشد. اين زوائد از منابع مختلف توليدات صنعتي، كشاورزي، خدماتي و تحقيقاتي، بوجود آمده و در اشكال مختلف جامد، مايع، لجني و بخارات وجود دارد.
اين مشكل از دو جنبه اساسي و مهم قابل بررسي بوده كه عبارتند از :
1-اثرات روي سلامت انسان و محيط زندگي
2-اثرات اقتصادي
براي بررسي اثرات روي سلامت انسان ومحيط، لازمست ابتدا انواع مختلف و تركيبات شيميائي و حالتهاي فيزيكي و منشاء توليد آنها مشخص و طبقه بندي شده و سپس راههاي نفوذ و اثرگذاري آنها تعيين گردد. پس از آشنائي با انواع و كميات مختلف و اثر هريك از آن زوائد، راههاي ممكن جهت كم كردن و تحت كنترل در آوردن اثرات منفي آن به شيوه اي موثر و مطمئن و با صرفه اقدام نمود كه عموما بوسيله دولتها يا موسسات تحقيقاتي و آموزشي پيگيري و اجرا مي شود،كه خود داراي نتايج مفيد اقتصادي نيز مي باشد.
اثرات اقتصادي كه عموما از طرف توليد كنندگان مختلف صنعتي وكشاورزي تعقيب مي شود، داراي اهميت است زيرا درصدي از مواد اوليه با ارزش كه براي تهيه آن سرمايه، نيرو وكار مصرف شده ، بلااستفاده از دست مي رود. حتي لازمست كه براي كنترل آن و بي خطر كردن، مبالغي نيز هزينه نمايند.
براي تامين اين منظور، راههاي مختلف نظير كاهش ميزان زوائد توليدي با استفاده از روشهاي توليد علمي و استفاده از استانداردهاي يا تغيير فرآيندهاي مختلف، استفاده مجدد از زوائد در مدار تهيه توليد، وجود دارد.
يافته هاي اين بررسي شامل زوائد جامد فلزي بين 2 تا 3% كل مواد مصرفي حدود 150 تن در سال و زوائد مايع و لجن شامل اسيدها، آلكالين، رنگها و ديگر عناصر شيميائي مورد مصرف حدود 200 تن در سال مي باشد كه در مجموع باحدود 2000 تن آب همراه وارد چاههاي جاذب در زير كارگاهها مي شود. بنابراين براي تامين هدفهاي بهداشتي و حفظ سلامت انسان و محيط زندگي، همچنين تامين هدفهاي اقتصادي، نياز به طراحي و اجراي مديريت زوائد زيان آور، با توجه به گستردگي و تراكم آن در همه جا، امري الزامي است كه بايد با استفاده از تجربيات ملي و بين المللي و براساس علمي و با استفاده ازتكنولوژي مناسب و موثر، علمي گردد.
كلمات كليدي: