بررسي ميزان مواجهه با صدا و كنترل آن در كارگاههاي پرس يك كارخانه خودروسازي شهر تهران

نويسنده: فريده سيف آقائي
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت، بهداشت حرفه اي
چكيده: اين مطالعه تحت عنوان "بررسي ميزان مواجهه با صدا و كنترل آن در كارگاههاي پرس يك كارخانه خودروسازي شهر تهران" روي 78 دستگاه پرس و 172 اپراتور پرسكار انجام گرفته است. صداي ايجاد شده در پرس هاي مورد مطالعه (مكانيكي و هيدروليكي) از نوع صداي ضربه اي با تكرار كمتر از 1 ضربه در ثانيه است. در مقايسه مقادير اندازه گيري شده صداي ضربه اي با مقادير مجاز اعلام شده توسط CHABA (تراز پيك فشار و تعداد ضربه هاي مجاز)، ميزان مواجهه كمتر از مقادير مجاز مي باشد. در ارتباط با زمان مواجهه معلوم شده است كه زمانهاي مواجهه بسيار بزرگتر از زمان مواجهه مجاز در همان تراز است. در مقايسه مقادير تعداد ضربه در 8 ساعت با تعداد مجاز ضربه با توجه به زمان تداوم مشخص شد كه تعداد ضربه دريافتي از هر ماشين پرس درهر شيفت كاري بيشتر از حد مجاز تعداد ضربه است و چنين بنظر مي رسد جهت اينكه اپراتور پرس صدايي بيشتر از حد مجاز دريافت نكند، تعداد ضربه هاي مجاز بايد بسيار كمتر از استاندارد باشد. در تأييد مطلب فوق در گزارشي آمده است كه در فضاهاي باز، ميزان خطر صداي ضربه اي دريافتي فرد را مي توان بر اساس فشار پيك و تعداد ضربه برآورد نمود. در حاليكه در محيط هاي بازتابي معيار انرژي EA از معيار فشار (استاندارد ACGJH) مناسب تر است و معيار DRC را فقط مي توان بر اساس معيار انرژي محاسبه نمود (53). در ارتباط با تراز مؤثر rms زمينه معلوم شد كه در اكثر موارد اين تراز نزديك به حد مجاز صدا است و اپراتور پرس در هر سيكل ماشين، پيك هاي ضربه را علاوه بر حد مجاز صدا يعني 90 دسي بل (آ) دريافت مي كند. بعلاوه آزمون آماري نشان دهنده اختلاف معني دار بين تراز معادل صدا و E A با حد مجاز صدا يعني 90 دسي بل (آ) و 105 دسي بل مي باشد. آناليزواريانس، بين ميانگين هاي تراز پيك، تراز rms، rms زمينه، زمان تداوم، تراز معادل صدا و E A اختلاف معني داري را بين سالنهاي پرس موسوم به پرس جديد، قديم و ضربه اي نشان مي دهد. همچنين اختلاف بين ميانگين هاي زمان ميرايي و فاكتور قله در پرسهاي مكانيكي و هيدروليكي معني دار است ولي آزمون آماري اختلاف معني داري را بين ميانگين هاي تراز پيك صدا، تراز rms، rms زمينه، زمان تداوم، اوج، تراز معادل و E A اين پرسها نشان نداد. بعلاوه بر اساس E A محاسبه شده ميزان كاهش شنوائي پيش بيني شده در 6 فركانس از 5/0 تا 6 كيلوهرتز براي 1، 25، 50 و 75 درصد از افراد در معرض معلوليت بر اساس نوع سالن و نوع پرس محاسبه شده در ضمن تراز معادل صدا توسط دستگاه دزيمتر و ترازسنج صوت اندازه گيري شد و مشخص گرديد كه اختلاف آنها معني دار نيست. جهت مشخص كردن ضريب جذب صدا، زمان بازآوايي صدا در سالنهاي پرس در فركانسهاي اكتاوباند اندازه گيري گرديد و با توجه به ابعاد، سطح جذبي و حجم و رطوبت نسبي ضريب جذب سالنها تعيين شد.
راههاي جلوگيري از تماس با صدا دركارگاههاي پرس:
الف- كاهش صدا در منبع- بدين منظور استفاده از صداگير از جنس برنز منفذدار، كلاچ از جنس استيل و ناي لاترون، محفظه با ميرايي مناسب جهت چرخ طيار- درگيري كلاچ با محور شفت، افزايش جرم، ايجاد حفره شني در پايه ستونها، روكش نمودن سطوح با مواد ويسكوالاستيك، پدهاي الاستيك در محل برخورد بيرون انداز با قطعه و قرار دادن ديسك هاي پوليمري در مقابل كوبه در لحظه عبور از مانع پيشنهاد گرديد.
ب- كاهش صدا در مسير انتقال: 1- ميزهاي مجهز به مواد ميراكننده 2- استقرار پانل هاي ساندويچي در موضع هاي خاص
3- پوشاندن قالبها توسط پرده اكوستيكي از جنس وينيل فشرده با روكش سرب يا باريم
4- قرار دادن محفظه هاي اكوستيكي در اطراف بعضي از انواع پرسها
5- ساخت اطاقك هاي اكوستيك 6- نصب قاب صداگير در محل درگيري ميل لنگ با چرخ طيار 7- استفاده از لايه جاذب صوت در پشت چرخ طيار پيشنهاد شد.
كلمات كليدي: