تعيين روش بهينه كنترل صدا در شركت صنايع تيغ ايران (لاميران)lamiran company

نويسنده: محمدتقي اكبري
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: مجيد عباسپور، فرامرز معطر
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست (M.SC. )
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: با توجه به اينكه سرو صدا مهمترين عامل زيان آور فيزيكي محسوب مي گردد كه سبب ايجاد مشكلات جسماني و رواني براي افراد در معرض مي گردد، در اين پايان نامه به بحث و بررسي مشكل صدا در سالن توليد شركت لاميران پرداخته شده است كه پس از بررسي كامل خط توليد و مشخص نمودن منابع صدا و تهيه نقشه استقرار دستگاههاي صداساز در سالن توليد جهت اندازه گيري ميزان سروصدا، سالن توليد به 80 ايستگاه اندازه گيري تقسيم گرديد كه اين دستگاهها در مراكز مربعهاي 4×4 متري تعيين گرديد.
پس از اندازه گيري سروصدا با دستگاه صداسنج داراي آناليزور، مشخص گرديد كه در اكثر ايستگاهاي اندازه گيري شده در فركانسهاي 500، 1000و 2000 هرتز صدا بيش از حد استاندارد 85dBمي باشد كه اين موضوع در دزيمتري صورت گرفته از كارگران در قسمتهاي مختلف نيز مشخص گرديد. با توجه به تأثيرات لگاريتمي صدا مقدار صداي موجود در سالن 103.8dBبرآورد گرديد.
همچنين زمان بازآوايي و واخنش صدا نيز محاسبه شد. در نهايت نياز به ارائه راه حلهاي كنترل مهندسي الزامي به نظر رسيد. كه پس از بررسي جاذب هاي موجود در فركانسهاي ذكر شده پيشنهاد گرديد تا در سقف سالن توليد از فوم پلي اورتان به قطر يك اينچ استفاده گردد، كه پس از نصب جاذب، صدا به ميزان 20.8dB كاهش پيدا نمود و زمان واخنش نيز به 4- 2 ثانيه كاهش پيدا نمود و سروصدا به زير حد استاندارد 85dBرسيد. همچنين به دليل كوتاهي طول، عرض و ارتفاع دستگاههاي صداساز مي توان نسبت به ايزوله نمودن آنها با مواد جاذب نيز اقدام نمود.

كلمات كليدي: