بررسي و كنترل آلودگي صدا در صنايع چوب و كاغذ مازندران (واحد300)

نويسنده: نعمت اله قنبري اسبويي
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: مجيد عباسپور، فرامرز معطر
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست (M.Sc)
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: آلودگي صوتي يكي از معضلات زيست محيطي و بهداشتي است كه سلامت فيزيولوژيكي و رواني كارگران را مورد تهديد قرار مي دهد لذا با توجه به توصيه روزافزون صنايع، روز به روز استفاده از دستگاهها و ماشين آلات بيشتر شده و در بسياري از موارد سروصداي ايجاد شده توسط اين دستگاهها و ماشين آلات بيش از حد مجاز مي باشد. بنابراين انسانها به اقتضاي شغل و محيط زندگي خود معمولاً در معرض آلودگي هاي صوتي قرار دارند از طرفي آلودگي هاي صوتي باعث ايجاد اثرات نامطلوب و ناخوشايندي در انسان شده كه شامل كاهش شنوايي، عوارض عصبي و رواني، تداخل درمكالمه، افزايش حوادث و ... مي باشد. به منظور ايجاد شرايط اكوستيك مناسب شنيداري كارگران در واحد 300 صنايع چوب و كاغذ مازندران پس از تهيه نقشه صوتي به روش ايستگاه بندي، تعداد 40 ايستگاه اندازه گيري تراز فشار صوتي در بسامدهاي مركزي هشتگانه از HZ63 تا HZ 8000 بر حسب اكتاوباند اندازه گيري گرديد و جهت ارزيابي زيست محيطي 200 بار اندازه گيري در دو نقطه 100 متري و 250 متري كارگاه 300 طي دو دفعه و در هر دفعه در هر نقطه 50 بار اندازه گيري در طي شيفت كاري بين 12- 8 صبح بعمل آمده است.
يافته ها نشان داد كه صدا در كارگاه 300 اين صنايع از نوع زير بوده و بيشتر انرژي صوتي آن در فركانسهاي 250 هرتز به بالا مي باشد (250HZ -4000HZ ).
مشخص گرديد كه در اين كارگاه ميزان صدا بالاتر از 85 دسي بل بوده كه با اطمينان 95% بالاتراز حد استاندارد مي باشد. يعني مقايسه ميانگين تراز فشار صوتي در سالن و در روي پانل با حدود اطمينان 95% بالاتر از حد استاندارد مي باشد.
استفاده از آزمون آماري Z، ميانگين تراز فشار صوتي در بسامدهاي (250HZ- 2KHZ) در سالن واحد 300، با حدود اطمينان 95% بالاتراز حد مجاز استاندارد توصيه شده مي باشد. مقايسه ميانگين تراز فشار صوتي در روي پانل و حدود مجاز استاندارد با استفاده از آزمون آماري t استودنت در بسامدهاي مركزي (250HZ- 4K HZ ) با حدود اطمينان 95% بالاتر از حد مجاز استاندارد مي باشد.
بررسي بعمل آمده از ميزان تداخل صدا با مكالمه بيان كننده آنست كه زمان بازآوايي صدا در كارگاه واحد300 زياد مي باشد و صداي محيط با گفتار تداخل دارد و حتي در فاصله هاي بسيار كم نيز پيام و اخبار به شنونده جهت برقراري ارتباط به سهولت نمي رسد و قابل فهم نيست.
ميزان تراز معادل مواجهه كارگر بر اساس استانداردهاي توصيه شده (OSHA و ACGIH) در كارگاه واحد 300 براي 8 ساعت كار روزانه و 40 ساعت كار هفتگي بيش از حد مجاز استاندارد بوده و كارگران بايد كمتر از 2/1ساعت در چنين محيطي (حدود 22 دقيقه) در معرض سروصداي آن قرار گيرند.
نتايج ترازهاي آماري استخراج شده جهت ارزيابي زيست محيطي صدا بيان كننده آن است كه در فاصله 10 متري تراز فشار صوت بيش از حد مجاز استاندارد است ولي در فاصله 250 متري پائين تر از حد مجاز استاندارد مي باشد. لذا براي محيط هاي اداري و مسكوني كه در فاصله هاي بسيار زياد از واحدهاي مولد صدا قرار دارند مشكل الودگي صوتي وجود ندارد.
ولي براي محوطه هاي اطراف كارگاه مسئله آلودگي صوتي وجود دارد كه بايد اقدامات لازم صورت گيرد.
نهايتاً جهت كنترل صدا از ميان مواد جاذب صوتي، جذب كننده هاي فلزي سوراخدار حاوي لايه هاي جاذب به ضخامت 31 ميليمتر به صورت آويزان شده از سقف كارگاه طراحي و پيشنهاد گرديد كه با توجه به افزايش عدد ثابت از قبل و بعد از نصب، ميزان كلي تراز فشار صوت معادل dB22/55 كاهش مي يابد. و زمان بازآوايي كارگاه نيز با توجه به افزايش واحد جذب اكوستيكي (Sabin) از قبل و بعد از نصب جاذب تا حد مطلوب و مورد نظر (4-2 ثانيه) كاهش مي يابد و زمان بازآوايي مناسب در كارگاه واحد300 حاصل مي گردد و محيط براي كاركردن هم به جهت اثرات شنيداري صدا و هم به جهت مكالمه و گفتار مساعد مي گردد.
آموزش بهداشت، استفاده از وسايل پيشگيري فردي، معاينات ادواري كاركنان و برنامه تعمير و نگهداري منظم جهت كم كردن صدمات ناشي از آلودگي صوتي بعنوان ساير اولويت ها پيشنهاد مي گردد.
كلمات كليدي: