بررسي آلودگي صداي منتشره از خودروها و ارائه طرحهاي كنترل و كاهش آن

نويسنده: فرناز طلوع شمس
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: مجيد عباسپور، فرامرز معطر
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست (M.S)
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: افزايش روزافزون جمعيت شهرها و تمركز جمعيت از يك سو و رشد صنعت و زندگي ماشيني از سوي ديگر، باعث شده است كه ميزان سرو صدا هر روز افزايش پيدا كرده و باعث وارد آوردن خسارتهاي جزئي و كلي به مردم شود. اغلب اكتشافات و اختراعات انسان كه در قرون اخير انجام شده اكثراً با ايجاد سرو صدا همراه بوده است مانند اتومبيل، لوكوموتيو، هواپيما و صنايع مختلف مثل نساجي، توليد سيمان، ريخته گري و غيره.
پزشكان معتقدند كه: سر وصداي بيش از حد مي تواند باعث ايجاد زخم معده، ورم روده، فشار خون و سردرد ميگرن شود، از مهمترين منابع صدا مي توان آلودگي ناشي از صداي تأسيسات صنعتي، آلودگي ناشي از ترافيك شهري و صداي داخل مساكن را نام برد.
بر طبق پژوهشهاي به عمل آمده، آلودگي ناشي از ترافيك در شهر تهران زياد بوده و عامل اصلي آن خودرو مي باشد. در اين پژوهش سعي شده ضمن معرفي قطعاتي از خودرو منابع توليد صدا در خودرو را شناسايي نموده و صداي ناشي از خودرو را با توجه به روشهاي استاندارد، اندازه گيري كرده و سپس طرحهايي جهت كاهش اين سرو صداها داده شود.
يكي از بهترين روشهاي اندازه گيري، استاندارد ISO 362 براي صداي عبوري خودرو مي باشد، پژوهشگر طبق اين استاندارد اندازه گيري نموده و نتايجي به دست آورده است، لازم به تذكر مي باشد كه براي گرفتن يك نتيجه خوب و مطلوب بهتر بود از چندين خودروي مشخص (يك مدل) و توليدي يك سال استفاده مي شد. ولي عدم همكاري خودروسازيها، اين مهم را غير ممكن ساخت، لذا از چندين خودروي مختلف كه در دسترس پژوهشگر بود، اندازه گيري به عمل آمده در بين خودروها بنز 230 مدل سال 1974بيشترين تراز صدا را در شبكه وزني A داشت. قدمت اين خودرو، دليلي بر صداي زياد آن بود چرا كه، اكثر جاذبه هاي صداي آن و صداگيرهاي آن از بين رفته بود، كمترين تراز صدا به خودروي پرايد مدل 1376مربوط مي شود.
منابع مهم صدا در خودرو به صورت زير است:
1- موتور
2- سيستم انتقال قدرت (جعبه دنده)
3- اگزوز
4- تايرها
5- مقاومت هوا (شكل آيرو ديناميكي بدنه)
برخي از اين صداها مانند صداي موتور و اگزوز، به دور موتور بستگي دارد و در حالت سكون نيز صدا توليد مي نمايند. اما برخي ديگر مانند صداي تايرها و مقاومت هوا، به سرعت خودرو بستگي دارد و در حالت حركت ايجاد مي شود.
براي جلوگيري از صداي خودرو طرحهائي كه توسط پژوهشگران انجام گرفته است فهرست وار بيان گرديده، زيرا بحث مفصل و دقيقي را طلب مي نمايد. و پژوهشگر صرفاً موارد كار شده توسط ديگران را نام برده است ولي هنوز موارد بي شماري جهت تحقيق (براي كاهش صدا) وجود دارد كه انتظار مي رود پژوهشگران جوان به آنها بپردازند.
كلمات كليدي: