بررسي و كنترل آلودگي صوتي در صنعت سيمان سپاهان (واحد آسياب سيمان)

نويسنده: محمدرضا زنگنه
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: مجيد عباسپور، فرامرز معطر
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست(M.Sc)
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: آلودگي صوتي يكي از معضلات زيست محيطي و بهداشتي است كه سلامت جسمي و رواني كارگران را مورد تهديد قرار مي دهد، لذا با توجه به توسعه روزافزون صنايع، روز به روز استفاده از دستگاهها و ماشين آلات بيشتر شده و در بسياري از موارد سروصداي ايجاد شده توسط اين دستگاهها و ماشين آلات بيش از حد مجاز مي باشد. بنابراين انسانها به اقتضاي شغل و محيط زندگي خود معمولاً در معرض آلودگي هاي صوتي قرار دارند از طرفي آلودگي هاي صوتي باعث ايجاد اثرات نامطلوب و ناخوشايندي در انسان شده كه شامل كاهش شنوايي، عوارض عصبي و رواني، تداخل در مكالمه، افزايش حوادث و ... مي باشد. به منظور ايجاد شرايط اكوستيك مناسب شنيداري كارگران در واحدهاي آسياب سيمان پس از تهيه كروكي محل به روش ايستگاه بندي، تعداد 90 ايستگاه اندازه گيري تراز فشار صوتي در بسامدهاي مركزي هشتگانه از HZ 63 تا HZ 8000بر حسب اكتاوباند اندازه گيري گرديد و نقشه صوتي تهيه گرديد و جهت ارزيابي زيست محيطي 200 بار اندازه گيري در دو نقطه 10 متري و 400 متري كارگاه طي دو دفعه و در هر دفعه در هر نقطه 50 بار اندازه گيري در طي شيفت كاري بين 12-8 صبح بعمل آمده است.
يافته ها نشان داد كه صدا در واحدهاي آسياب سيمان اين صنعت در باند پهن فركانسي بوده است و بيشتر انرژي صوتي آن در فركانسهاي 125 هرتز به بالا مي باشد (125HZ- 4000HZ ) مشخص گرديد كه در واحد آسياب سيمان ميزان صدا بالاتر از 85 دسي بل آ بوده و با حدود اطمينان 95% بالاتر از حد مجاز استاندارد توصيه شده مي باشد. مقايسه ميانگين تراز فشار صوتي و حدود مجاز استاندارد با استفاده از آزمون اماري t استودنت در پسامدهاي مركزي (125HZ -4k HZ) با حدود اطمينان 95% بالاتر از حد مجاز استاندارد مي باشد. بررسي بعمل آمده از ميزان تداخل صدا با مكالمه بيان كننده آن است كه زمان بازآوايي صدا در اين واحدها زياد مي باشد و صداي محيط با گفتار تداخل دارد و حتي در فاصله هاي بسيار كم نيز پيام و اخبار به شنونده جهت برقراري ارتباط به سهولت نمي رسد و قابل فهم نيست.
ميزان تراز معادل مواجهه كارگر براساس استانداردهاي توصيه شده
( OSHA و ACGIH) در كارگاه واحد براي 8 ساعت كار روزانه و 40 ساعت كار هفتگي بيش از حد مجاز استاندارد بوده و كارگران نبايد بيش از نيم ساعت (حدود 38 دقيقه) در چنين محيطي در معرض سر و صداي آن قرار گيرند. نتايج ترازهاي آماري استخراج شده جهت ارزيابي زيست محيطي صدا بيان كننده آن است كه در فاصله 10 متري تراز فشار صوت بيش از حد مجاز استاندارد است ولي در فاصله 400 متري پايين تر از حد مجاز استاندارد مي باشد. لذا براي محيط هاي اداري و مسكوني كه در فاصله هاي بسيار زياد از واحدهاي مولد صدا قرار دارند مشكل آلودگي صوتي وجود ندارد. ولي براي محوطه هاي اطراف كارگاه مسئله آلودگي صوتي وجود دارد كه بايد اقدامات لازم صورت گيرد.
نهايتاً جهت كنترل صدا از ميان مواد جاذب صوتي، جذب كننده هاي فلزي سوراخدار حاوي لايه هاي جاذب به ضخامتmm 31 به صورت آويزان شده از سقف و جذب كننده هاي پشم سرباره به ضخامت 50 ميلي متر نصب روي ديواره هاي كارگاه طراحي و پيشنهاد گرديد كه بعد از نصب، ميزان كلي تراز فشار صوت معادل dB26,29 كاهش مي يابد و زمان بازآوايي كارگاه نيز با توجه به افزايش جذب اكوستيكي (Sabin) بعد از نصب جاذب تا حد مطلوب و مورد نظر (4-2 ثانيه) كاهش مي يابد و زمان بازآوايي مناسب در كارگاه حاصل مي گردد و محيط براي كاركردن هم به جهت اثرات شنيداري صدا و هم به جهت مكالمه و گفتار مساعد مي گردد.
آموزش بهداشت، استفاده از وسايل پيشگيري فردي، معاينات ادواري كاركنان و برنامه تعمير و نگهداري منظم و كنترل مديريتي جهت كم كردن صدمات ناشي از آلودگي صوتي به عنوان ساير اولويت ها پيشنهاد مي گردد.

كلمات كليدي: