بررسي آلودگي صوتي كارگاههاي ريخته گري و اثرات آن بر محيط اطراف

نويسنده: دانه حاج منوچهري
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: مجيد عباسپور، فرامرز معطر
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد علوم محيط زيست
دانشگاه: ، آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات و دكتري
چكيده: به منظور بررسي ميزان صدا و اثرات آن در صنعت ريخته گري پژوهشي تحت عنوان "بررسي آلودگي صوتي در كارگاههاي ريخته گري و اثرات آن بر محيط اطراف
آن"صورت گرفت در اين پژوهش 3 كارخانه بزرگ ريخته گري و 2 واحد كارگاه ريخته گري به منظور تعيين ميزان تراز فشار صوت ناشي از تجهيزات مختلف آن، مقايسه ميزان تراز فشار صوت با مقادير مجاز پيشنهادي در محيط هاي صنعتي، تعيين ارتباط ميزان تراز فشار صوت با افت شنوائي شغلي كارگران واحدهاي ريخته گري انتخاب شد. در اين كارخانجات ميزان صدا از كليه تجهيزات ريخته گري موجود در سالنهاي توليد و اصلي و اطراف كارخانجات در فواصل 2، 4، 5 و 10 متري محاسبه گرديد. همچنين 60 كارگر از يك كارخانه بزرگ ريخته گري (در دو گروه مورد و شاهد) اوديومتري شدند و نتايج آن مورد آزمون T قرار گرفت، 60 پرسشنامه (از سه كارخانه ريخته گري در دو گروه مورد شاهد) توسط كارگران هر كارخانه تكميل گرديد كه نتايج مورد آزمون X 2 قرار گرفت. سپس با توجه به ميزان تراز فشار صوت تجهيزات و مقايسه آن با استاندارد dBL (در 9 بانداكتاوي) نمودارهاي مربوطه رسم گرديد، علاوه بر آن نمودارهاي ميزان افت شنوائي در گروههاي مورد و شاهد (در سه گروه سني 35 ≥x≥46،45-36، x) و ارتباط آن با سن و سابقه كار رسم گرديد. نتايج حاصله پس از تصحيح سن حاكي از آن است كه ميانگين آستانه افت شنوائي در باندهاي فركانسي8000، 4000، 6000 هرتز بيشترين مقدار را داشته است و در صورت افزايش تراز فشار صوت، آستانه افت شنوائي در باندهاي 1000 و 3000 هرتز نيز مشاهده شده است. علاوه بر آن ميتوان افزود كه ميزان افت شنوائي در فركانسهاي بالا بيشتر بوده است. در كارخانه ريخته گري (1) تراز فشار صوت كليه تجهيزات ريخته گري به استثناء ميكسر ماسه و هواكش سيكلوني براي 8 ساعت مواجهه بيش از حد مجاز ميباشد. در كارخانه ريخته گري(2) تراز فشار صوت كليه تجهيزات بجز سنگ ساب، كوره عمليات حرارتي و كوره هاي القائي همگي براي 8 ساعت مواجهه بيش ازحد مجاز ميباشد. در كارخانه ريخته گري (3) كليه تجهيزات ريخته گري بجز كاروسل و ماشين تراش NC تراز فشار صوت بيش از حد مجاز براي 8 ساعت كاري بدنبال دارند.
همچنين با توجه به صداي محيط اندازه گيري شده در محيط داخل و خارج محوطه كارخانجات نتيجه مي شود كه صداي اطراف هر سه كارخانه ريخته گري براي محيط صنعتي در طي روز (حد مجاز dBA75) كمتر از حد مجاز ميباشد و براي محيط اطراف آلودگي صوتي بدنبال ندارد.

كلمات كليدي: