بررسي ميزان صدا و اثرات ذهني ورواني ان بر روي اپراتورهاي مخابرات

نويسنده: محمد طاهري نامقي
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت، بهداشت حرفه اي
چكيده: آلودگي صوتي يكي از عوامل استرس زاي محيط كار و زندگي انسان امروزي است كه در ترازهاي بالا (بيش از 85 تا 90 دسي بل) باعث كاهش شنوايي موقت يا دائم گرديده اما در ترازهاي پائين تر (بين 50 تا 80 دسي بل A) اثرات عمده آن بصورت آزاردهندگي و مزاحمت ظاهر شده و در تركيب با ساير عوامل استرس زاي محيطي باعث ايجاد يا تشديد اختلالات رواني مي گردد.
تحقيق حاضر بمنظور بررسي بار آلودگي صوتي در محيط كار اپراتورهاي تلفن و تلگراف شركت مخابرات تهران و ارزيابي ميزان شيوع اختلالات رواني در بين اپراتورها انجام گرفت، به اين منظور 174 نفر (شامل 130 نفر اپراتور تلفن و 44 نفر تلگرافچي) در نظر گرفته شدند همچنين تعداد 82 نفر از كاركنان قسمتهاي اداري كه بطور نسبي با تراز صداي پايين تري مواجه بودند بعنوان گروه شاهد انتخاب گرديدند.
متوسط تراز صداي محيطي در قسمت اطلاعات تلفني 63 تا 1/63 دسي بل A و ميانگين تراز مواجهه فردي روزانه اپراتورها با صدا 6/70 تا 73 دسي بل A اندازه گيري شد. در قسمت تلگراف و تلكس متوسط تراز صداي محيطي بين 9/55 تا 2/56 دسي بل A و ميانگين تراز مواجهه فردي روزانه اپراتورها با صداي 1/66 تا 3/68 دسي بل A بدست آمد، در حاليكه متوسط تراز فشار صوت اندازه گيري شده در قسمت هاي اداري مربوط به گروه شاهد 5/45 دسي بل A بوده است. تجزيه طيفي صدا نشان داد بالاترين تراز فشار صوت در فركانس هاي 500، 1000و 2000 هرتز بترتيب برابر با 56، 53 و 51 دسي بلA بوده است.
اطلاعات دموگرافيك و ميزان آزاردهندگي صدا با استفاده از پرسشنامه تنظيمي و شيوع اختلالات رواني توسط آزمون "SCL-90-R" مورد ارزيابي قرار گرفت، بر اساس نتايج حاصله شيوع اختلالات رواني در گروه مورد 4/45درصد و در گروه شاهد 6/19 درصد بوده است. ارتباط اختلالات رواني با وضعيت تاهل سابقه كار، ميزان آزاردهندگي صدا و داشتن سابقه بيماري رواني در افراد خانواده در سطح αكوچكتر از 05/0 معني دار بود.
آزاردهندگي صداي محيط كار توسط 7/43درصد افراد گروه مورد و 4/13 افراد گروه شاهد با درجات "زياد" و "خيلي زياد" ارزيابي شد و ميزان آزاردهندگي صدا با تراز صدا، نوع كار، سن و ميزان اختلالات رواني رابطه معني دار نشان داد (05/0 > P).
در بين اپراتورهاي تلفن و تلگراف شيوع اختلال اضطراب 6/43درصد، پرخاشگري 42درصد، افسردگي 6/50درصد و شكايات بدني 2/55 درصد بوده است.
كلمات كليدي: