بررسي صدا و ارتعاشات مكانيكي در منطقه عملياتي لاوان و امكان سنجي كنترل آن

نويسنده: مهدي زارع
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: سيد جمال الدين شاهطاهري، فريده گلبابايي
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي (MSPH)
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت، بهداشت حرفه اي
چكيده: صدا و ارتعاشات مكانيكي از جمله عوامل فيزيكي موجود در محيط هاي كاري مي باشند كه داراي پتانسيل ايجاد آسيب هاي فيزيولوژيك و رواني در كاركناني كه محيط هاي كاري آنها داراي چنين عواملي است مي باشد. از جمله مشاغلي كه بطور جدي داراي معضل سروصدا مي باشند، مشاغل مرتبط با استخراج نفت مي باشند.
اين تحقيق با هدف بررسي صدا و ارتعاشات مكانيكي و امكان سنجي كنترل اين صدا و ارتعاشات در منطقه عملياتي لاوان كه يكي از جزاير نفتي جنوب كشور مي باشد به اجرا درآمد. در طي اين پژوهش ضمن بررسي فرايند توليد، منابع صداي مستقر در منطقه عملياتي لاوان شناسايي و تراز فشار صدا در واحدهاي مختلف تعيين شده و نقشه هاي صوتي واحدهاي مختلف تهيه گرديد. در مرحله بعد دوز صداي دريافتي كاركناني كه در نواحي خطر مشخص شده بر روي نقشه هاي صوتي مشغول بكار بودند تعيين شد. همچنين اثر عواملي مانند جريان باد، دما و زمان شبانه روز بر روي تراز فشار صدا در منطقه لاوان مورد تحليل قرار گرفت. به عنوان يك مطالعه جداگانه ارتعاشات مكانيكي نيز مورد بررسي و مقايسه با حدود مجاز تماس قرارگرفت.
منابع مولد صداي موجود در منطقه عمدتاً عبارتند از توربين هاي گازي، ژنراتور ديزلي، كمپرسورها، فن ها و لوله هاي حاوي گاز. نقشه هاي صوتي بيانگر بالاتر بودن ترازفشار صدا از حدود مجاز مواجهه مي باشند. همچنين تحليل دوز صداي دريافتي كاركنان نشان دهنده بالاتر بودن ميزان مواجهه آنان از حد مجاز مي باشد (001/0>P). نتايج حاصل از بررسي تاثير دما بر تراز فشار صدا در منطقه نشان دهنده عدم وجود همبستگي معني دار بين تغييرات دما و تراز فشار صدا است (065/0= r ). بررسي تراز فشار صدا در بالادست و پايين دست جريان باد نشان دهنده بالاتر بودن تراز فشار صدا در پايين دست جريان باد مي باشد (03/0= p). نتايج حاصله از بررسي ارتعاشات نشان دهنده عدم وجود مشكل بهداشتي در ارتباط با ارتعاشات منتقله به بدن از طريق دستگاهها مي باشد.
با توجه به روشهاي كنترل مرسوم صدا و با استفاده از نتايج آناليز فركانسي صداي دستگاههاي مختلف مولد صدا براي كنترل هر يك از دستگاهها پيشنهاداتي ارائه شد و تراز فشار صداي دستگاههاي مختلف در صورت بكارگيري روش هاي كنترلي پيش بيني گرديد. در كل اين نتيجه دست داد كه با اجراي برنامه حفاظت شنوايي مي توان ميزان مواجهه كاركنان با صدا را تا حد قابل قبولي كاهش داد.
كلمات كليدي: سروصدا، ارتعاش، تراز مواجهه، صنايع استخراج نفت، كنترل صدا، سايلنسر