بررسي آلودگي هاي زيست محيطي (صوت) بازار تهران و تدوين طرح مديريت بهسازي آن

نويسنده: تورج دانا
استاد راهنما: حسنعلي لقائي
استاد مشاور: جعفر نوري، پروين نصيري
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مديريت محيط زيست (M.Sc)
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: تا زمان تهيه اين گزارش كار عمده اي در خصوص آلودگي صوتي از بازار تهران در كشور انجام نشده بود.
به منظور تهيه اطلاعات عيني از يك مورد واقعي دركشور به جهت استفاده هاي آتي از آن (در طراحي و بهسازي و احداث بازارهاي جديد كشور به سبك سنتي و قديمي و برنامه ريزيهاي شهري و نيز كمك به تحقق مصوبه اخير شورايعالي حفاظت محيط زيست كشور) تصميم گرفته شد كه آلودگي صوتي ناشي از بازار تهران در حد مقدورات مورد مطالعه دقيق قرار گيرد.
جهت نيل به اين هدف، مراحل اجراي پروژه به شرح زير برنامه ريزي و اجرا شد. قسمتي از اطلاعات لازم از كتب و سازمانهاي مختلف اخذ شد. سپس بر روي نقشه بازار تهران نقاط معيني در بازار تهران و خيابانهاي اطراف بازار به عنوان ايستگاههاي اندازه گيري (جهت اندازه گيري ميزان صوت) مشخص گرديد و اندازه گيريها انجام شد.
اميد است اين قدم برداشته شده مورد استفاده و قبول صاحب نظران و سر آغازي براي قدمهاي بعدي باشد.

كلمات كليدي: