بررسي ميزان آلودگي صدا ناشي از ترافيك در مسير ميدان آزادي- ميدان امام حسين و اثرات آن بر مردم

نويسنده: علي شالچيان
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: مجيد عباسپور، محمود محمودي
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست(M.S)
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: به منظور بررسي ميزان آلودگي صوتي ناشي از ترافيك در مسير ميدان امام حسين- ميدان آزادي و بررسي اثرات احتمالي آن بر شهروندان در اين مسير، پژوهشي در پائيز و زمستان 1374انجام گرفت.
پس از شناسائي اوليه، كل مسير به 20 ايستگاه تقسيم شد. روش نمونه برداري دو مرحله اي بوده و اندازه گيريها مطابق با روش ISO 1996-2 انجام شد. تعداد كل اندازه گيريهاي انجام شده در ايستگاههاي مورد پژوهش 260 مي باشد. بر اساس نتايجج بدست آمده بيشترين و كمترين ميانگين تراز معادل صدا در طي 13 نوبت اندازه گيري بترتيب در ايستگاههاي شماره 8 (تقاطع حافظ) با A) dB76/44 )و شماره 7(ميدان فردوسي) با ميانگين A) dB72/08 )مي باشد. همچنين ميانگين تراز معادل صدا در مجموع 13 نوبت اندازه گيري در كل مسير A) dB75/15 )محاسبه شده است كه با مقايسه با مقادير مجاز پيشنهادي و در نظر گرفتن نوع محله ها، مقادير اندازه گيري شده بالاتر از حد مجاز مي باشد.
توزيع مقادير اندازه گيري شده در خلال هفته (هيستوگرامهاي تجمعي)، تقريباً غير نرمال مي باشد. همچنين ميانگين بيشترين و كمترين تراز معادل صدا در ايام هفته بترتيب متعلق به روز دوشنبه با A) dB 63/75 ) و جمعه باA)dB 53/73 )مي باشد.
ميانگين بيشترين و كمترين مقادير تراز آماري 1L بترتيب در ايستگاههاي 9 با A) dB89/90 )و 8 با A) dB 81/70 )، تراز آماري10 L در ايستگاههاي 9 با A) dB81 /20 ) و 7 با A) dB77 /30 )، تراز آماري50 L در ايستگاههاي 20 با A) dB 33/76 ) و 7 با A) dB 88/72 )و تراز آماري90 L در ايستگاههاي 20 با A) dB 90/73)و 7 با A) dB 72/69 ) بدست آمده است. همچنين ميانگين بيشترين و كمترين TNI درايستگاههاي 9 و 20 بترتيب با A) dB 81/71)و A) dB69 /39 ) مي باشد و ميانگين TNIكل مسير نيز A) dB 74/45 ) محاسبه شده است. در مورد ارزيابي اثرات ذهني صدا ناشي از ترافيك 241 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند كه در اين ميان بيشترين گروه پرسش شوندگان (8/37%) در گروه سني 39-30 سال قرار داشتند، 2/11% از جمعيت مورد پژوهش را زنان تشكيل مي دهند، همچنين 49% از پرسش شوندگان داراي تحصيلات ديپلم و 9/12% داراي تحصيلات عالي بوده اند. در مورد نظرات ارائه شده در مورد منبع صدا 4/95 % صداي ترافيك را مزاحم دانسته و از اين ميان 61% بوق زدن را مهمترين منبع مولد صداي ترافيك ذكر نموده اند. 7/64% از مردم، صداي ترافيكي اطراف خود را بلند و 8/59%، اثر آن را ناراحت كننده ارزيابي نموده اند. همچنين 9/58% از جمعيت مورد پژوهش حاضر به مشاركت مالي جهت برنامه هاي كاهش صدا شده اند. در مجموع تقريباً مردان مورد پژوهش بيشتر از زنان تحت تأثير اثرات ذهني ناشي از مواجهه با صداي شهري واقع مي گردند.
ميانگين بيشترين تعداد تردد خودروهاي سبك، نيمه سنگين و سنگين بترتيب در ايستگاههاي 8 (تقاطع حافظ)، 20(ميدان آزادي) و 20(ميدان آزادي) با 7/7367، 320و 3/332 خودرو در ساعت گزارش گرديده است.
به منظور بررسي تراز معادل صدا در نواحي مسكوني، نسبت به اندازه گيري تراز صدا در كوچه هاي مجاور مسير اقدام شد و با فاصله گرفتن حدود 50 متر از منابع مولد صدا، حدودA)dB 18/7- (12/2 كاهش در تراز معادل صدا مشاهده گرديد.
بر اساس رگرسيونهاي انجام شده ميان SEL و L eq، با فاكتور عدم رضايت شهروندان، اين نتيجه حاصل شده كه با افزايش مقادير SEL وL eq فاكتور عدم رضايت نيز افزايش مي يابد.

كلمات كليدي: