تصحيح مدل رياضي تعيين ميزان صداي بزرگراه و خيابانهاي داخل شهري بصورت كاربردي براي شهر تهران

نويسنده: پيمان حسين محسني
استاد راهنما: مجيد عباسپور
استاد مشاور: پروين نصيري، خراساني
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست(M.S)
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: اين پژوهش در سال 1376 به منظور دست يابي به مدل قابل قبول جهت محاسبه ميزان صداي توليدي در خيابانهاي شهري و بزرگراههاي تهران انجام گرفته است.
با عنايت به اينكه پيش از اين با استفاده از معادلات رياضي موجود برنامه رايانه اي توسط دو تن از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف معرفي گرديده بود، اطلاعات ميداني لازم جهت شهر تهران جمع آوري، با مدل رياضي تطبيق داده شده كه بدليل عدم تطبيق نتايج بدست آمده با نتايج اندازه گيريهاي بعمل آمده در محل توسط دستگاه، لازم بود تا برنامه به نحو مقتضي تغيير يابد. بهمين منظور برنامه قبلي كه به زبان BASIC نوشته شده بود، به زبان PASCAL و با تصحيحات انجام شده معرفي گرديده است.
جهت ثبت نتايج از اطلاعات ميداني 48 ايستگاه خيابان شهري و 9 ايستگاه بزرگراهي استفاده گرديده است.
نتايج حاصل در تطبيق با اندازه گيريهاي محلي، اختلاف منطقي را نشان مي دهند كه ناشي از بعضي عوامل محلي مانند باد، دما و غيره مي باشد.
كلمات كليدي: