اندازه گيري و مدلسازي تراز معادل صدا در شركت خودروسازي سايپا و ارائه راهكارهاي كنترلي

نويسنده: روزبه قوسي
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: فريده گلبابايي، مجيد عباسپور
تاريخ دفاع: 1384/04/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست- آلودگي هوا
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: صدا بعنوان يكي از مهمترين عوامل فيزيكي زيان آور در داخل محيطهاي صنعتي مشكلات عديده اي را براي كارگران توليد، و در صورت نشت صدا به بيرون از سالنهاي توليد موجبات ناراحتي محيطهاي اطراف و يا مناطق با كاربري مسكوني مجاور را فراهم مي نمايد.
در اين گزارش ترازهاي صوتي ناشي از فعاليت ماشين آلات صنعتي مستقر در سالنهاي توليد اندازه گيري و تحت آناليز فركانسي قرار گرفته و با استفاده از روابط موجود به تراز توان صوت تبديل ميگردد. سپس نقشه هاي سالن به همراه ابعاد سالن، جنس ديوار و سقف سالنها و ابعاد و ارتفاع ماشين آلات، ساعات شيفتهاي كاري و ساير عوامل ديگر وارد نرم افزار مدلساز ميگردد.
در مرحله بعدي مقادير اندازه گيريهاي ميداني پس از آماده سازي وارد نرم افزار مدلساز ميگردد. نرم افزار مدلساز با استفاده از اطلاعات موجود، تعامل صداي ماشين آلات بر روي يكديگر را بررسي نموده و وضعيت انتشار ترازهاي صوتي داخل سالن مورد نظر را به شكل نقشه هاي صدا و با استفاده از كانتورهاي رنگي نمايش ميدهد. حال با بررسي نقشه هاي صدا، ميتوان مناطق بحراني ناشي از تجمع آلودگي صوتي داخل سالنهاي توليد را تعيين نموده و با ارزيابي روشهاي كنترلي موجود، راهكار كنترلي مناسبي كه بتواند ميزان ترازهاي صوتي را در نقاط مورد نظر به ميزان قابل توجهي كاهش دهد، را ارايه نمود.
ضمنا با مقايسه اندازه گيريهاي ميداني و ترازهاي صوتي مدلسازي شده ميتوان از ميزان خطاي نرم افزار مدلساز نيز مطلع گرديد.

كلمات كليدي: