بررسي ميزان صدا در كارگاههاي سنگبري كرمان و ارتباط آن با سلامت كارگران

نويسنده: محمدرضا قطبي
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت، بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي
چكيده: موضوع بررسي: بررسي ميزان صدا در كارگاههاي سنگبري كرمان و ارتباط آن با سلامت كارگران در سال 1369 به منظور دستيابي به دو فاكتور فوق بر روي شانزده كارگاه سنگبري شهر كرمان بررسي انجام پذيرفت در اين كارگاهها تعداد 162 كارگر به كار اشتغال دارند. اكثر اين كارگران در محدوده سني 20 تا 29 سال قرار داشته (7/40 درصد) و سوابق كاري اكثر آنان بين 1 تا 5 سال است (9/46درصد) در آزمايش شنوايي سنجي كه از تمامي اين كارگران بعمل آمد. آستانه شنوايي در كارگراني كه سابقه كار بيشتري دارند (16 سال و بيشتر) تغيير بيشتري را نشان مي دهد. اين تغيير آستانه شنوايي در فركانس هاي 4000 هرتز و 6000 هرتز بيشتر از ساير فركانس ها مي باشد. اين كارگران در خطر ابتلا به كري حرفه اي قرار داشته و اين خطر در افراد با سابقه كاري بيشتر مشهود است.
در اندازه گيري صدا- نتايج اندازه گيري شده نشان داد كه 5/37 درصد از كارگاهها تراز فشار صوت 8/92 دسي بل A مي باشد اين مقدار فوق بالا تر از مقدار مجاز تعيين شده براي 8 ساعت كار مي باشد در 5/62 درصد از كارگاهها تراز فشار صوت 1/87 دسي بل A مي باشد.
عمده صداي ايجاد شده توسط دستگاه قله بر مي باشد كه تراز فشار صوتي حدود 100 دسي بلA ايجاد مي كند. بطور كلي اين نتايج بيانگر آن است كه صداي زياد كارگاهها سلامتي كارگران را به خطر انداخته و در آستانه شنوائي آنان تأثير سوء داشته است و به تناسب با سابقه كار كاهش آستانه شنوائي ايجاد كرده است.


كلمات كليدي: