بررسي تأثير صدا و ارتعاش برروي كارگران و اثر جاذب هاي صوتي دركنترل صدا و ارتعاش

نويسنده: منصوره حميدي
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: پروين نصيري بهداشت حرفه اي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقاتي بهداشتي، بهداشت حرفه اي
چكيده: اين مطالعه تحت عنوان « بررسي تأثير صدا و ارتعاش بر روي كارگران و اثر جاذبهاي صوتي در كنترل صدا و ارتعاش» در كارگاه پرس كارخانه بهمن (فيلور) تهران بر روي 12 دستگاه پرس و 19 كارگر پرسكار انجام گرفته است. صداي ايجاد شده در پرس هاي مورد مطالعه از نوع صداي ضربه اي با تكرار كمتر از 1 ضربه در ثانيه است. چنين نتيجه گيري مي شود كه در سالن پرس مورد بررسي، پرس 150 تن بالاترين تراز پيك فشار، تراز rms و فاكتور قله را به خود اختصاص داده است و ميانگين تراز پيك صدا و تراز rms براي كل پرسها بيشتر از مقادير مجاز استاندارد تعداد مجاز CHABC مشخص مي شود كه در تمام پرسهاي اين سالن تعداد ضربه كمتر از حد مجاز است. و زمان مواجهه در كل پرسها بيش تر از حد مجاز مواجهه است. كمترين تراز معادل و EA مربوط به پرس 63 تن است و بيشترين آن مربوط به پرس 160 تن است كه بيش از مقادير مجاز استاندارد است و همچنين نتيجه مي گردد و كه ميانگين تراز پيك فشار در سه روز متوالي بيش از حد مجاز است و بالاترين تراز فشار صوتي در ايستگاههاي 4و 2 و 3 مي باشد. در اندازه گيري دز جذب صدا در بعضي از كارگران مشغول به كار در كارگاه پرس از طريق دوزيمتر در مدت زمان 8 ساعت كار مشخص شد كه كمترين دز جذب صدا مربوط به كارگراني است كه با پرس 63 و 250 تن كار مي كنند و بالاترين دزجذب صدا مربوط به كارگري است كه با پرس 63 تن كار مي كند. و مقادير شتاب و سرعت ارتعاش در تمام دستگاههاي پرس ارقام بالائي را نشان ميدهند.كه بالا تر از حد مجاز است. در اين تحقيق جهت كنترل صدا و ارتعاش در كارگاه پرس مورد بررسي پيشنهاداتي ارائه گرديدكه شامل طراحي محفظه آلوستيكي جهت استراحت كارگران و جلوگيري از مواجهه كارگران با صدا، جهت كاهش بازتاب صدا استفاده از پرده هاي آلوستيكي از جنس وينيل با روكش سرب يا باريم، استفاده از محفظه يا مانعي از پانلهاي با دانسيته بالا كه سطح خارجي اين پانل از ورقه فلزي و سطح داخلي پانل از استيل سوراخدار، براي پوشش سقف با ماده جاذب صوت استفاده از پانلهاي از جنس فايبرگلاس، افزايش جرم پرسها، ايجاد حفره شني در پايه ستونهاي پرس، روكش نمودن سطوح با مواد و سيكوالاستيك، پدهاي الاستيك در محل برخورد بيرون انداز با قطعه، محفظه با ميرايي مناسب جهت چرخ طيار.كلمات كليدي: