بررسي آلودگي صوتي ناشي از فرودگاه مهرآباد در مناطق مجاورآن

نويسنده: حميد هادي نيا
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: مجيد عباسپور، محمود محمودي
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مديريت محيط زيست (M.S)
دانشگاه: آزاد اسلامي، ، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: متأسفانه تا زمان تهيه اين گزارش كار عمده اي در خصوص آلودگي صوتي ناشي از فرودگاه مهرآباد در كشور انجام نشده بود و همه اطلاعات موجود كه در اختيار مسئولين و طراحان فرودگاههاي كشوري است مربوط به كشورهاي خارجي مي باشد و قدر مسلم مي بايستي با فرهنگ و ويژگيهاي كشورمان تطبيق داده مي شد. در راستاي اين هدف و بمنظور تهيه اطلاعات عيني از يك مورد واقعي در كشور به حهت استفاده هاي آتي از آن (در طراحي و احداث فرودگاههاي جديد كشور و برنامه ريزيهاي شهري و نيز كمك به تحقق مصوبه اخير شورايعالي حفاظت محيط زيست كشور تصميم گرفته شد كه آلودگي صوتي ناشي از فرودگاه مهرآباد در حد مقدورات بصورت موردي، مورد مطالعه دقيق قرار گيرد. جهت نيل به اين هدف, مراحل اجراي پروژه بشرح زير برنامه ريزي و اجرا شد. قسمتي از اطلاعات لازمه از كتب و سازمانهاي مختلف اخذ شد. سپس بر روي نقشه تهران، نقاط معيني در اطراف باند فرودگاه مهرآباد بعنوان ايستگاههاي اندازه گيري (جهت اندازه گيري ميزان صوت در فركانس هاي مختلف) مشخص گرديد و پس از اندازه گيري پارامترهاي مورد نظر، مقدار NEF براي هر ايستگاه محاسبه شد.
همزمان با اينكار، حدود 700 پرسشنامه جهت اخذ اطلاعات گوناگون (شامل مشخصات محل توزيع پرسشنامه، مشخصات پرسش شونده، نوع و ميزان مزاحمتهاي احتمالي ناشي از پرواز هواپيما و عمده ساعات زماني مزاحمتها كه بر روي مداراتي به فاصله مشخص از باند فرودگاه و عمدتاً در مراكز ايستگاههاي اندازه گيري صدا توزيع شد. نهايتاً سعي شد يكبار روابط يا همبستگي احتمالي بين پاسخ هاي مختلف پرسشنامه و براي بار ديگر روابط احتمالي بين NEF محاسبه شده و پاسخ هاي اخذ شده از پرسشنامه ها از لحاظ آماري تحقيق شود.
در كنار اين كارها، مقادير NEF هاي معادل دراطراف باند فرودگاه مهرآباد به هم وصل و منحني هاي NEF رسم شد.
اميد است اين گام برداشته شده مورد استفاده و قبول صاحب نظران قرار گيرد و سرآغازي براي گامهاي بعدي باشد.

كلمات كليدي: