بررسي اثرات توسعه شهر اراك بر محيط زيست آلودگي هوا و صدا

نويسنده: سيف الدين جواديان
استاد راهنما: محمود شريعت
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: رشد اقتصادي كشورها، پيشرفت صنعت و استفاده از تكنولوژي پيشرفته، افزايش بي رويه جمعيت و همچنين تراكم جمعيت شهري اغلب عدم استفاده از منابع و محيط زيست بطور صحيح را به همراه دارد. اثرات اين فعاليت ها بر روي محيط زيست باعث بهم خوردن نظم و تعادل و هماهنگي بين اجزاء محيط زيست شده بطوريكه مقادير قابل توجهي مواد و ساير آلاينده ها وارد محيط ميگردد كه ايجاد اختلال و تغيير در زنجيره حيات مي نمايد. ارزيابي اين اثرات بر روي محيط زيست و ارائه راههاي مناسب جهت جلوگيري از اثرات سوء بايد مورد بررسي قرار گيرد. در سالهاي اخير در كشور ما، ايران نيز به اين امر توجه زيادي مبذول گرديده است بطوريكه در اصل پنجاهم قانون اساسي صريحاً به حفاظت از محيط زيست تأكيد شده و اين امر وظيفه عمومي تلقي گرديده است.
شهرستان اراك با سابقه اي در حدود 2 قرن كه امروزه يكي از قطب هاي صنعتي كشور محسوب ميگردد ازجمله شهرهائي است كه در سالهاي اخير توسعه فراواني پيدا كرده است و اين امر بدليل احداث كارخانجاتي نظير ماشين سازي، آلومينيوم سازي و ... مي باشد. بهمين دليل جهت بررسي ارزيابي و اثرات توسعه بر روي هوا و صدا اقدام به انجام مطالعاتي در اين زمينه گرديد. جهت بررسي هوا ابتدا 10 ايستگاه انتخاب گرديد و با استفاده از دستگاههاي Hi-Vol و دستگاه 8 كاناله با استفاده از روشهاي استاندارد اقدام به تهيه نمونه و آزمايش ذرات، SO2 و Co گرديد كه نتايج در گرافهاي شماره 12 تا 15 منعكس گرديده است. با توجه به نتايج بدست آمده از نظر ذرات آلوده كننده ايستگاه آلومرول بالاترين ميزان آلودگي و پارك آزادي، ايستگاه هپكو و خيابان ابوذر داراي كمترين مقدار آلودگي مي باشند.
از نظر ميزان Co ايستگاه آل احمد بالاترين ميزان آلودگي را دارا بوده در حاليكه در ايستگاههاي خيابان ابوذر، هپكو و آلومرول كمترين ميزان آلودگي Co مشاهده ميگردد.
جهت بررسي آلودگي صدا 13 ايستگاه انتخاب گرديد كه نتايج بررسي در نمودارهاي شماره 16 تا 29 منعكس گرديده است. اين مطالعات نشان ميدهد كه بالاترين ميزان Leq مربوط به ايستگاههاي ميدان جهاد، بازار، ميدان انقلاب، طالقاني و پائين ترين مقدار Leq مربوط به ايستگاه راه آهن مي باشد.
با توجه به شرايط ذكر شده اهم فعاليتهايي كه در زمينه بهبود محيط زيست استان مركزي پيشنهاد مي گردد افزايش ميزان فضاي سبز، كاهش خودرو هاي شخصي و استفاده هر چه بيشتر از وسايل عمومي و گازسوز و انديشيدن و ارائه روشهائي جهت آلوده كننده هاي صنعتي مي باشد.

كلمات كليدي: