بررسي اثرات سر و صدا بر روي شنوائي كارگران باطري سازي نيرو و تسليحات ارتش

نويسنده: محمدعلي قاجار كوهستاني
استاد راهنما: داريوش پرويزپور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1358/12/30
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي
دانشگاه: دانشگاه تهران، بهداشت، بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي
چكيده: اين مطالعه در بعضي از كارگاه هاي كارخانجات باطري سازي نيرو و تسليحات ارتش در دو مرحله انجام گرفته است.
مرحله اول: در اين مرحله صداي محيط كار در كارگاه هاي آهنگري، اتاق تنظيم تير، كارگاه مونتاژ باطري و بالاخره كارگاه مخلوط و نورد در ايستگاههاي تعيين شده با توجه به وضع قرار گرفتن ماشين آلات و محل كار كارگران اندازه گيري و تجزيه گرديده است. كه خلاصه نتايج بدست آمده در جدول شماره 25 منعكس است. چنانچه در اين جدول نشان داده شده است:
1- در كارگاه آهنگري سر و صدا در 28 ايستگاه اندازه گيري و تجزيه شده و ميانگين صدا معادل dBA 92/5 با انحراف معيار تقريباً 9/6 است بطور كلي در اين كارگاه در 18 نقطه اندازه گيري سرو صدا بيش از استاندارد تعيين شده براي 8 ساعت كار مداوم در روز ميباشد.
2- در اتاق تنظيم تير سر و صدا در يك نقطه اندازه گيري شده و تجزيه گرديده است. و تراز كلي صوت معادلdBA 120 ميباشد.
3- دركارگاه مونتاژ در سه نقطه از 28 محل اندازه گيري و تجزيه صدا تراز كلي صوت از استاندارد 90 دسيبل بالا بوده و در بقيه نقاط در حد و يا كمتر از استاندارد بود.
4- كارگاه مخلوط و نورد منحصراً در يك نقطه از 16 محل اندازه گيري شده ميزان تراز كلي صوت از استاندارد بالا بوده.
مرحله دوم: در اين مرحله 305 نفر كارگر شاغل در اين كارگاه ها (115 نفر در كارگاه آهنگري، 18نفر در تير اندازه، 103 نفر در كارگاه مونتاژ باطري و 69 نفر در كارگاه مخلوط و نورد) اوديومتري گرديدند.
توزيع كارگران بر حسب گروه سني، سابقه كار و نوع كار را در جدول شماره 26 خلاصه شده است.
نتايج حاصله از اوديومتري اين كارگران كه پس از تكميل پرسشنامه هاي مخصوص و رعايت اصول كلي اوديومتري در بهداشت صنعتي انجام گرفته دردو جدول شماره 27،28 بر مبناي گروه سني و سابقه كار خلاصه گرديده است. مطالعه اين دو جدول نشان ميدهد كه با افزايش سن در كاهش شنوائي كارگران در كليه فركانس ها افزايش ديده ميشود كه اين امر ميتواند بعلت بالارفتن سن و تأثير سرو صداي محيط كار باشد كه اين دو عامل به يك گونه در گوش داخلي اثر كرده و كري عصبي بوجود ميآورند. در اين مطالعه براي اينكه منحصراً تأثير صدا نشان داده شود كليه نتايج حاصله از اوديومتري با توجه به تأثير بالارفتن سن در كاهش شنوائي تصحيح و مجدداً مورد بررسي قرار گرفته است كه نتيجه اين كار بخوبي تأثير سوء سر و صداي بيش از استاندارد را بر شنوائي كارگران نشان داد ضمناً در اين مطالعه ملاحظه گرديد كه افراديكه بطور مرتب از وسيله حفاظت فردي استفاده ميكنند كمتر از ديگران از كاهش شنوائي رنج مي برند. بطور كلي با توجه به نتايج اندازه گيري تراز كلي صوت و تجزيه آن و همچنين نتايج اوديومتري حاصله ميتوان گفت كه در اكثر نقاط از اين كارگاههاي بررسي شده مسئله سرو صدا از نظر بهداشت صنعتي وجود داشته و بايستي در كاهش آن با كاربرد اصول مهندسي و مكانيكي اقدام گرديده و در صورت عدم امكان با توصيه وسايل حفاظت فردي و انجام مراقبت هاي پزشكي (معاينات دوره اي شامل اوديومتري) بايستي سعي در حفظ سلامت كارگران در مقابل تأثير سر و صدا بر روي شنوائي و يا اثرات غير شنوائيش كوشيد
كلمات كليدي: