بررسي افت شنوايي ناشي از سر و صدا (در كارگران بافنده)

نويسنده: يامرسنم بيگلر پور
استاد راهنما: داريوش پرويز پور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1364/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي
دانشگاه: دانشگاه تهران، بهداشت، بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي
چكيده: موضوع بررسي: افت دائم شنوائي ناشي از سر و صدا در كارگران بافنده.
جهت انجام مطالعه فوق پس از بازديد از كليه كارخانجات نساجي تهران بدليل يكسان بودن شرايط محيط كار يكي از كارخانه هاي قديمي را كه تاكنون در آنجا هيچ نوع بررسي در زمينه فوق صورت نپذيرفته بود، انتخاب گرديد. بررسي مذكور بمنظور يافتن اثرات سر و صداي بالاتر از حد استاندارد محيط كار و ارتباط فاكتورهاي فردي چون سن، سابقه كار بر ميزان افت دائم آستانه شنوائي، ميزان معلوليت شنوائي، مراحل اشكال در درك مكالمه، نقص شنوائي اجتماعي با اندازه گيري و آناليز سر و صداي محيط كارگاههاي بافندگي و آزمايش سنجش شنوائي 492 نفر كارگر پس از 14 ساعت دوري از محيط كار و قبل از ورود بداخل كارگاه صورت گرفته است.
1- نتايج بررسيهاي محيطي نشان ميدهد كه متوسط تراز كلي صدا 105 دسي بل ميباشد كه بالاتر از حد استاندارد براي 8 ساعت كار روزانه است كه مي تواند سبب آسيب هاي شنوائي در كارگران بافنده گردد.
نتايج مطالعه اديوگرام كارگران معاينه شده نمايانگر آنست كه سر و صداي زياد محيط كار بافندگي در تمامي گروههاي سني در محدوده فركانسهاي 8000- 3000 بويژه 6000 هرتز توليد افت دائم شنوائي ميكند كه با بالارفتن سابقه كار و افزايش سن اين افت در فركانسهاي ديگر نيز مشاهده ميشود. ميزان افت در كليه فركانسهاي مورد مطالعه (250، 500، 1000، 2000، 3000، 4000، 6000، 8000 هرتز) با افزايش سن و مدت تماس با سرو صداي بالا بيشتر ميشود.
2- سر و صداي بالاتر از حد استاندارد در كارگاههاي بافندگي سبب افت دائم شنوائي در كارگران بافنده ميشود.
3- افزايش سن و مدت تماس با سرو صداي زياد سبب بالا رفتن تعداد موارد ابتلاء به نقص شنوائي اجتماعي ميگردد.
4- بالا رفتن سابقه كار و افزايش سن سبب افزايش درصد معلوليت شنوائي ناشي از كار ميشود.
5- فاكتور كار در محيط پرسر و صدا اثر مستقيم بر بالا رفتن درجات اشكال دردرك مكالمه دارد.
بطور كلي نتايج بررسي بوضوح نشان دهنده آنستكه سر و صداي زياد محيط كار سلامت كارگران را بمخاطره انداخته و سبب افت دائم شنوائي، نقص شنوائي اجتماعي، معلوليت شنوائي، اشكال در درك مكالمات روزمره ميگردد.كلمات كليدي: