بررسي ميزان كاهش شنوايي در كارگران نيروگاههاي برق

نويسنده: ابوالقاسم حافظ قرآن
استاد راهنما: داريوش پرويزپور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1358/12/30
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي
دانشگاه: دانشگاه تهران، بهداشت، بهداشت حرفه اي و حفاظت صنعتي
چكيده: در نيروگاههاي حرارتي برق سرو صدا جلب توجه مي كند. دراين مطالعه يكي از نيروگاههاي برق تهران انتخاب و بررسي هاي مربوط به سرو صدا انجام گرديد. اندازه گيري تراز كلي صدا و نيز تجزيه آن در فركانسهاي مختلف نشان داد كه ميزان صدا در نيروگاه در مقايسه با استانداردها به اندازه ايست كه احتمال دارد به شنوايي كارگران آسيب برساند.
نيروگاه مورد مطالعه از نظر ساختماني در سه طبقه بنا شده بطوريكه در اين سه طبقه بعلت ارتباط با يكديگر تراز كلي صدا تقريباً در يك حدود بوده است (متوسط شدت صدا 91 دسي بل).
از 238 كارگر شاغل در نيروگاه 231 نفر با توجه به ضوابط خاصي كه در پرسشنامه مخصوص شنوايي ذكر شده انتخاب و مورد آزمايش شنوايي سنجي قرار گرفتند. با توجه به سابقه كار و سن كارگران آزمايش شنوايي سنجي نشان داد كه افت آستانه شنوائي با افزايش سن، و نيز سابقه كار در همه فركانسها بخصوص در فركانس 4000 سيكل در ثانيه بيشتر ميشود. به عبارت ديگر كارگراني كه مدت زيادتري در تماس با سر و صدا بوده اند از نظر شنوايي آسيب بيشتري ديده اند (كري شغلي).
چون فاكتور سني اثراتي همچون سر و صدا بر روي شنوايي دارد بدين لحاظ اثر سن در محاسبات دخالت داده شده و اثر سر و صدا به تنهايي در كاهش شنوايي مورد مطالعه قرار گرفت. براي فهم اين مطلب كه اين افت شنوايي به چه ميزان در محاورات و درك مكالمات كارگران تأثير گذاشته است از انديس 25 دسي بل استفاده شده است. بدين معني كه ميانگين آستانه شنوايي هر كارگر در فركانسهاي مكالمه اي (500-1000و 2000 سيكل در ثانيه ) محاسبه گرديده و تعدادي كه ميانگين آستانه شنوايي آنها در اين سه فركانس معادل و يا بيش از 25 دسيبل بوده است مشخص گرديدند. (19)
در اين بررسي مشخص شد كه به هر ميزان كه اين ميانگين از 25 دسيبل بيشتر باشد عقب افتادگي اجتماعي فرد از نظر شنوايي بيشتر است. نتايج اين بررسي نشانگر اثرات سوء افزايش سن و سابقه كار در اين محيط ميباشد يعني هر چه سن و سابقه كار بيشتر باشد عقب افتادگي اجتماعي فرد از نظر شنوايي بيشتر است.
نتايج فوق همگي مويد اين مطلب اند كه مسئله سر و صدا و تأثير آن روي شنوايي كارگران در نيروگاه برق وجود داشته كه بايستي از نظر بهداشت صنعتي مورد توجه قرار گرفته و چاره جويي شود.
بايستي به وسايل ممكنه اولاً سر و صدا را در محل توليد كاهش داد- ثانياً از انتقال امواج صوتي و پخش آن با اقدامات مهندس جلوگيري بعمل آورد و در صورتيكه اين دو اقدام به هردليل ميسر نباشد بايستي به كارگراني كه در معرض صدا هستند توصيه نمود حتماً از وسايل حفاظت فردي (گوشي- كاسك- ايرپلاگ و غيره) يا تأسيسات حفاظت جمعي (اطاقك عايق سر و صدا) استفاده نمايند. با انجام مراقبت هاي بهداشتي و آزمايشات پزشكي بخصوص از نظر ضايعات گوش در ابتداي استخدام و آزمايشات دوره اي مي توان تا حد زيادي از اثرات سوء سر و صداي اين محيط كار روي شنوايي كارگران جلوگيري بعمل آورد و يا اين اثرات را در مراحل اوليه كنترل نمود. با آزمايشات قبل از استخدام مي توان افرادي را كه سر و صدا بعلت ضايعات قبلي گوش اثر شديدتري مي تواند داشته باشد شناخت و آنها را در محيط پر صدا بكار نگماشت و با آزمايشات دوره اي مي توان كارگراني را كه شنوايي آنها در مدت دو آزمايش (6 ماه تا يكسال) تغيير قابل توجه نموده است شناسايي و با تغيير محيط كار يا شغل اثرات سرو صدا را كنترل نمود
كلمات كليدي: