ارزشيابي صدا و تولوئن در صنعت و بررسي اثرات توأم آنها بر روي سيستم شنوائي كارگران

نويسنده: اكبر احمدي آسور
استاد راهنما: پروين نصيري، فريده گلبابائي
استاد مشاور: جبرائيل سراجي، سيد جمال الدين شاه طاهري، محمد عبدالهي
تاريخ دفاع: 1379/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي، بهداشت حرفه اي
چكيده: اين پژوهش به منظور ارزيابي توأم صدا و تولوئن بر روي سيستم شنوائي در دو كارخانه كفش سازي و ساخت تسمه در تهران صورت گرفته است. نحوه كار طوري بود كه كارگران در معرض حلال تولوئن و صداي محيط قرار داشتند. بدين منظور 64 كارگر انتخاب و در سه گروه در معرض صدا (33 نفر)، گروه در معرض تولوئن (5 نفر) و گروه در معرض صدا و تولوئن (26 نفر) قرار مي گرفتند.
در آغاز پيش آزموني در كارخانه هاي انتخابي از جهت ميزان صدا و تراكم تولوئن در سالن ها و بخشهاي مختلف انجام گرفت. براي انجام اين مطالعه چندين نوع بررسي فردي و محيطي انجام گرفت كه ازجمله: تعيين تراكم تولوئن، اندازه گيري صداي محيط، ميزان درصد دز صدا، اديومتري و تكميل پرسشنامه براي كليه كارگران مورد مطالعه.
در مجموع 150 نمونه توسط لوله هاي جاذب سطحي زغال فعال ساخت آزمايشگاه بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت جمع آوري گرديد كه پس از آناليز توسط دستگاه گازكارماتوگراف مدل Varian3600 تعيين مقدار شوند. سپس دوزيمتري و اديومتري انجام كه دز جذب صدا و افت شنوائي كارگران از راه هوائي و استخواني براي گوش هاي راست و چپ تعيين گرديد. پس از تصحيحات سني، معلوليت توأم هوائي (RLA) و استخواني (RLB) محاسبه گرديد.
براي انجام اين تحقيق، نرم افزار SAS و S-Plus بكار رفته كه با استفاده از روش هاي غير پارامتري نتايج زير بدست آمد:
آناليز انجام شده مشخص كرد كه با (P<.05 ) ارتباط معني داري بين افت شنوائي ناشي از صدا و صدا + تولوئن وجود دارد يعني گروه در معرض صدا + تولوئن نسبت به گروه در معرض صدا داراي افت شنوائي بيشتري بوده اند. همچنين نتيجه گرفته شده كه تولوئن با تأثير روي سيستم شنوائي باعث افت شنوائي در فركانس هاي مياني مي شود. نتايج ديگري كه از اين تحليل مي توان گرفت اينست كه:
بين RLA (موقعيت توأم گوشها از راه هوائي) و RLB (معلوليت توأم گوشها از راه استخواني) با توجه به آناليزهاي غير پارامتري Wilcoxon و Kruswallis اختلاف معني دار بوده است. (P<.05) همچنين آناليز انجام شده نشان داد كه در گروه در معرض صدا با افزايش رطوبت نسبي، سرعت جريان هوا، SPL و Leq ميزان RAL بيشتر شده است. و اختلاف آنها (P<.05) معني دار بوده است. با توجه به نتيجه بدست آمده، در گروه در معرض تولوئن+ صدا اختلاف بين D و RLA معني دار بوده است. و بين حواس پرتي و RLB اختلاف معني داري وجود داشته است. (P= .02)

كلمات كليدي: