بررسي آلودگي صدا ناشي از حركت قطارها در شهر تهران و ارايه روش هاي كنترل آن

نويسنده: محمدصادق فتح الهي اقدم
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: مجيد عباسپور، نعمت الله خراساني
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مديريت محيط زيست(M.S)
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: به منظور بررسي وضعيت آلودگي صدا در مناطق اطراف راه آهن پژوهشي در سال 1375 در اطراف خطوط تهران- تبريز، تهران- مشهد، شمال و تهران، جنوب انجام گرديد.
نتايج پژوهش نشان داد كه تراز فشار صوت ناشي از حركت قطارها (باري- مسافري) بالاتر از استاندارد اوليه پيشنهادي از سوي سازمان حفاظت محيط زيست بوده است و بعلاوه تراز فشار صوت ناشي از حركت قطارهاي باري به مراتب بيشتر از قطارهاي مسافري مي باشد و به هنگام استفاده از سوت قطار به هر دليل به تراز فشار صوت اندازه گيري شده
حدود dB(A)15-20 اضافه مي گردد.
و در بررسي كيفي و توضيح فركانسي فشارهاي صوتي اندازه گيري شده فركانس هاي 63 و 4000 هرتز در جهت كنترل داراي اهميت بيشتري مي باشند.
جهت بررسي اثرات احتمالي آلودگي صدا به شهروندان ساكن در مناطق مذكور پرسشنامه اي توسط 50 نفر از سوي ساكنين اطراف خطوط تكميل شد، اهم نتايج نشان داد كه سابقه سكونت اغلب افراد بيشتر از 15 سال مي باشد و 75 درصد فاصله آستانه ورودي منازل افراد تا خطوط كمتر از 30 متر، ميزان تعيين شده استاندارد مي باشد و 98 درصد پرسش شوندگان نسبت به صداي قطار به ويژه سوت قطار و نيز صداي قطارهاي باري به عنوان نقش اول آلودگي صوتي شكايت دارند.
با عنايت به نتايج حاصله پيشنهادهاي لازم جهت كاهش آلودگي صداي قطارها براي ساكنين حاشيه خطوط ارائه گرديده، اميد است اين گام برداشته شده مورد استفاده و قبول صاحب نظران قرار گيرد و سرآغازي براي گام هاي بعدي باشد.

كلمات كليدي: