بررسي حساسيت و اختصاصيت سونوگرافي چشم در پيش بيني دكولمان شبكيه در خونريزي ويتره

نويسنده: عليرضا حقوقي اصفهاني
استاد راهنما: حشمت ا... قنبري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/07/01
مدرك: دكتراي حرفه اي پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: قدمه و هدف: تشخيص رتينال دتچمنت به وسيله افتالموسكوپي است اما در موارد وجود كدورت در مديا همچون ويتروس هموريج استفاده از سونوگرافي به عنوان يك وسيله تشخيصي در تعيين اين مورد كمك كننده است و اين پژوهش و مطالعه در جهت تعيين حساسيت و اختصاصيت اين وسيله در انجام اين عمل انجام شده است.
مواد و روشها: مطالعه ما به صورت مقطعي و بر روي 47 بيمار مشكوك به دكولمان شبكيه كه نياز به عمل جراحي چشم دارند و دچار خونريزي ويتره نيز مي باشند به طوري كه رتين قابل مشاهده نباشد به روش نمونه گيري آسان و در سال 84 در بيمارستان فيض انجام شد. پس از انجام عمل جراحي يافته هاي حين عمل جراحي چشم كه به وسيله چشم پزشك در ديد مستقيم قرار دارد با يافته هاي حاصل از سونوگرافي مقايسه مي شود و براساس آن حساسيت و اختصاصيت سونوگرافي انجام شده تعيين مي گردد.
نتايج: براساس اين مطالعه حساسيت سونوگرافي 87 درصد و اختصاصيت آن 64 درصد به دست آمد. پازتيوپرديكتوواليو56 درصد و نگاتيو پرديكتيو واليو 0.9 بود. پازتيولايك رشيو و نگاتيو لايك رشيو به ترتيب 2.41و 0.2 حساب شد.
بحث: با توجه به حساسيت و اختصاصيت بالاي به دست آمده در مطالعه ما، استفاده از سونوگرافي به عنوان وسيله اي در تشخيص رتينال دتچمنت در حضور خونريزي ويتره اسكرينينگ بيماران مفيد ارزيابي مي شود.
كلمات كليدي: سونوگرافي، رتينال دتچمنت، ويتروس هموريج