بررسي وضعيت آلودگي صوتي در منطقه 9 شهرداري تهران و تعيين انديس اثرات صدا (NII)

نويسنده: رضا جليل زاده ينگجه
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: مجيد عباسپور، فرامرز معطر
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست / آلودگي هوا(M.Sc)
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: آلودگي صوتي امروزه به عنوان يكي از معضلات زيست محيطي در شهرهاي بزرگ مطرح مي باشد. آن دسته از امواج صوتي كه ناخواسته منتشر شده و مي تواند براي شنوائي آزار دهنده باشد، سر و صدا (Noise) يا آلودگي صوتي (Noise Pollution) ناميده مي شوند. منطقه 9 شهرداري تهران به دليل دارا بودن منابع مولد صدا مانند فرودگاه مهرآباد، راههاي ارتباطي، نزديكي به مراكز صنعتي غرب تهران، يكي از مناطق مهم از نظر بررسي ميزان آلودگي صوتي بشمار مي رود. بررسي هاي اوليه نارضايتي و شكايت ساكنين منطقه از بالا بودن ميزان سر و صدا را نشان مي داد. هدف اصلي از اين پژوهش بررسي وضعيت آلودگي صوتي منطقه 9 شهرداري تهران و تعيين انديس اثرات صدا بود كه به همين منظور ميزان تراز صدا دردو محدوده زماني، روز (7 صبح تا 10 شب) و شب (10 شب تا 7 صبح) به مدت 5 ماه در فصل بهار و تابستان اندازه گيري انجام گرفت. در اين مطالعه 78 ايستگاه به فاصله 300 متر از يكديگر به منظوربررسي و اندازه گيري ميزان تراز صدا در شبانه روز در منطقه اي به وسعت Km 29/7 شامل نواحي مسكوني، تجاري، اداري، صنعتي و... انتخاب گرديد كه 28 ايستگاه به منظور اندازه گيري صداي ناشي از پرواز هواپيما ها و تعيين ميزان NEF و 6 ايستگاه به منظور صداي ناشي از قطار مورد بررسي قرار گرفت. ضمناً 234 پرسشنامه به منظور بررسي ميزان آگاهي و ميزان نارضايتي افراد ساكن در مواجهه با سر و صدا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. از نتايج مهم اين مطالعه مي توان به تهيه نقشه هاي ميزان تراز معادل صوت در شبانه روز(Ldn) ، ترازهاي NEF ناشي از پرواز هواپيماها و تعيين شاخص انديس اثرات صدا در محلات در منطقه 9 شهرداري تهران مي باشد. بر اساس اندازه گيريهاي بعمل آمده شاخص انديس اثرات صدا براي كل منطقه 59/0 بدست آمد. همچنين با توجه به سه محدوده NEF بدست آمده، جمعيتي بالغ بر 38684 نفر از ساكنين منطقه يا مراكز آموزشي متعدد در NEF 30- 40 و 7500 نفر در NEF بالاتر از 40 قرار دارند. كه مشخص گرديد ارتباط معني داري بين ميزان NEF با متغير گوش دادن به راديو و تلويزيون (P>0/009) و متغير از خواب پريدن افراد (P>0/001) در مواجهه با صداي ناشي از هواپيما وجود دارد. همچنين بررسي نقشه هاي تراز صوتي نشان مي دهد صداي غالب در مناطق مسكوني در زمان روز، 70- 65 dBA و در شب 60-50 dbA مي باشد كه انحراف از استانداردي برابر 20-15 dBA در محدوده روز و 15- 5 dBA در محدوه شب را دارا مي باشند. كه در بررسيهاي دقيقتر وجود ارتباط معني دار بين متغير گروه مردان با متغير بروز عصبانيت (P>0/04) و بين متغير گروه زنان با متغير بروز سردرد ناشي از مواجهه با سرو صداي ناشي از ترافيك (P>0/046) نشان داد.
كلمات كليدي: آلودگي صوتي، محيط زيست، منطقه 9 شهرداري تهران، NEF