بررسي ارتباط ميان دوربيني و فشار خون اوليه

نويسنده: حسين موحديان عطار
استاد راهنما: عليرضا اشتري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1385/05/01
مدرك: دكتراي تخصصي پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: مقدمه و هدف: در اين مطالعه سعي بر اين است كه بر تعيين رابطه ميان دوربيني و فشارخون، همچنين رابطه شدت و مدت زمان وجود فشارخون بر ميزان دوربيني تمركز بيشتري شود.
مواد و روشها: اين مطالعه از نوع مقطعي بوده و بر روي 233 بيمار كه در زمستان 84 و بهار 85 به درمانگاه داخلي بيمارستان فيض مراجعه كرده اند انجام شده است. به اين صورت كه فشار خون افراد مراجعه كننده گرفته شده و براساس داشتن يا نداشتن فشار خون اساسي فرمي شامل اطلاعات سن و جنس و مدت زمان فشار خون و اينكه در اين مدت تحت كنترل بوده يا نه، همچنين نوع دارو و ميزان فشار خون فرد ثبت مي شد. سپس توسط متخصص چشم پزشك معاينه و در صورت نداشتن مواد خارج كننده از طرح براي آنها اتورفركتومتري انجام مي شد. سپس با آزمون هاي آماري وجود رابطه و تأثير فشار خون بر دوربيني و همچنين مدت زمان و شدت فشار خون بر ميزان دوربيني در سه گروه سني بررسي شد.
نتايج: براساس اين مطالعه در گروه سني 20-40 سال و 61-80 سال هيچ رابطه اي ميان دوربيني و فشار خون بدست نيامد (Pv=1، Pv=0.2)
ولي در سن 41-60 رابطه ضعيفي بين اين دو فاكتور بدست آمد PV=0.0001) و ضريب همبستگي هاي بين 0.01 تا 0.002). همچنين بين مدت زمان و شدت فشار خون بر ميزان دوربيني در هر سه گروه سني رابطه اي بدست نيامد (Pv=0.098 تا Pv=+1,-1و Pv=0.33 تا Pv=1).
بحث: با توجه به كم بودن مطالعات در اين زمينه با توجه به نتيجه منفي اين مطالعه توصيه به انجام مطالعاتي با تعداد بيشتر حجم نمونه با طرحهاي معتبر در اين موضوع را پيشنهاد مي نمايد.
كلمات كليدي: هيپرمتروپيا، اسنشيال هيپرتنشن، اتوريفركتومتر، ميوپيا، امتروپيا