مقايسه توانايي بينايي بين دو لنز داخل چشمي اسفريك و سفريك در چشم راست و چپ بيماران

نويسنده: مژگان نوروزي
استاد راهنما: سيد محمد قريشي، كبري نصراللهي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1386/12/01
مدرك: دكتراي تخصصي رشته چشم
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: هدف: مطالعه تفاوت هاي احتمالي در Visual Performance و High order wavefront abberationو contrast sensivity در 28 بيماري كه بعد از عمل كاتاراكت در يك چشم آنها لنز اسفريك و در چشم ديگر آنها لنز سفريك كار گذاشته اند.
متد: 28 بيماري داراي كاتاراكت در طرح ما قرار گرفتند و بعد از عمل جراحي راجع به تفاوتهاي بينايي بين دو چشم از آنها سوال شد. ديد تصحيح شده و تصحيح نشده و total and high order abberation، قطر مردمك و Contrast sensivityاز آنها چك شد.
نتيجه گيري: بين VA و قطر مردمك و abberation contrast در گروه بيماران كه لنز اسفريك استفاده شده بود پايين تر از گروه ديگر بود، اگر چه تفاوت آماري قابل توجهي نداشتند.
ولي Contrast sensivity در گروه دارندگان لنز اسفريك بالاتر از لنز ديگر بود ولي اين تفاوت هم قابل توجه نبود.
اگر چه گزارش شده است كه لنزهاي اسفريك رضايت بيمار را بعلت كم بودن aberration بهبودي بخشند و باعث بهبود Contrast sensivity مي شوند ولي در مطالعه ما تفاوتي بارز بين دو لنز وجود نداشت.
كلمات كليدي: