بررسي ميزان آلودگي صدا ناشي از ترافيك در مسير راه آهن- ميدان تجريش و اثرات آن بر مردم

نويسنده: محمدرضا پورانصاري
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: مجيد عباسپور، محمود محمودي
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست(M. Sc)
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: به منظور بررسي ميزان آلودگي صوتي ناشي از ترافيك در مسير ميدان تجريش- ميدان راه آهن و بررسي اثرات احتمالي آن بر شهروندان در اين مسير، پژوهشي در پائيز و زمستان 1374 انجام گرفت.
پس از شناسائي اوليه، كل مسير به 24 ايستگاه تقسيم شد. روش نمونه برداري دومرحله اي بوده و اندازه گيري ها مطابق با روش ISO1996-2 انجام شد. تعداد كل اندازه گيريهاي انجام شده در ايستگاههاي مورد پژوهش 312 مي باشد. بر اساس نتايج بدست آمده بيشترين و كمترين ميانگين تراز معادل صدا در طي 13 نوبت اندازه گيري بترتيب در ايستگاههاي شماره 5 (تقاطع امام خميني) باdB(A) 77 /50 و شماره 1 (ميدان راه آهن) با ميانگين dB(A) 72/60 ميباشد. همچنين ميانگين تراز معادل صدا در مجموع 13 نوبت اندازه گيري در كل مسيرdB(A)74/51 محاسبه شده است كه با مقايسه با مقادير مجاز پيشنهادي و در نظر گرفتن نوع محله ها، مقادير اندازه گيري شده بالاتر از حد مجاز مي باشد.
توزيع مقادير اندازه گيري شده در خلال هفته (هيستوگرامهاي تجمعي)، تقريباً غيرنرمال مي باشد. همچنين ميانگين بيشترين و كمترين تراز معادل صدا در ايام هفته بترتيب متعلق به روز شنبه با dB(A) 74/65 و جمعه با dB(A) 73/84 مي باشد.
ميانگين بيشترين و كمترين مقادير تراز آماري L1 بترتيب در ايستگاههاي 7 با dB(A) 90/74و 13 باdB(A)81 /76، تراز آماري L10 در ايستگاههاي 7 با dB(A)81/57 و 13 باdB(A) 76/98، تراز آماري L50 در ايستگاههاي 7 با dB(A)75/62 ، و 24 با dB(A) 73/16 و تراز آماري L90 در ايستگاههاي 13 با dB(A) 72/81 و 24 با dB(A)69/30 بدست آمده است. همچنين ميانگين بيشترين و كمترين TNI در ايستگاههاي 7 و 13 بترتيب با dB(A)81/93 و dB(A) 64/23 مي باشد و ميانگين TNI كل مسير نيز dB(A)73/41 محاسبه شده است. در مورد ارزيابي اثرات ذهني ناشي از ترافيك 240 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند كه دراين ميان بيشترين گروه پرسش شوندگان (8/35%) در گروه سني 39- 30 سال قرار داشتند، 10% از جمعيت مورد پژوهش را زنان تشكيل مي دهند، همچنين 5/52% از پرسش شوندگان داراي تحصيلات ديپلم و 6/24% داراي تحصيلات عالي بوده اند. در مورد نظرات ارائه شده در مورد منبع صدا 90% صداي ترافيك را مزاحم دانسته و از اين ميان 1/72% بوق زدن را مهمترين منبع مولد صداي ترافيك ذكر نموده اند. 7/71% از مردم، صداي ترافيكي اطراف خود را بلند و 3/63 %، اثر آن را ناراحت كننده ارزيابي نموده اند. همچنين 1/67% از جمعيت مورد پژوهش حاضر به مشاركت مالي جهت برنامه هاي كاهش صدا شده اند. در مجموع مردان مورد پژوهش بيشتر از زنان تحت تأثير اثرات ذهني ناشي از مواجهه با صداي شهري واقع مي گردند.
ميانگين بيشترين تعداد تردد خودروهاي سبك، نيمه سنگين و سنگين بترتيب در ايستگاههاي 12 (تقاطع شهيد مطهري)، 24 (ميدان تجريش) و 9 (ميدان ولي عصر) با 7/7387، 5/198، 6/224 خودرو در ساعت گزارش گرديده است.
به منظور بررسي تراز معادل صدا در نواحي مسكوني، نسبت به اندازه گيري تراز صدا در كوچه هاي مجاور مسير اقدام شد و با فاصله گرفتن حدود 50 متر از منابع مولد صدا، حدود dB(A)3/16- 6/8 كاهش در تراز معادل صدا مشاهده گرديد.
بر اساس رگرسيونهاي انجام شده ميان SEL و L eq با فاكتور عدم رضايت شهروندان،اين نتيجه حاصل شده كه با افزايش مقادير SEL و L eq فاكتور عدم رضايت نيز افزايش مي يابد.
كلمات كليدي: