بررسي مقايسه اي نتايج عمل جراحي ليزيك در اصلاح ميوپيك آستيگماتيسم در يك پيگيري يكساله

نويسنده: مژگان مهديزاده تزنگي
استاد راهنما: كبري نصرالهي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/05/01
مدرك: تخصص چشم پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: مقدمه: امروزه به علت فراگير شدن كاربرد ليزر در پزشكي بخصوص چشم پزشكي و با توجه به هزينه زياد اين روش، بررسي مزايا و معايب استفاده از آن در درمان بيماريها ضروري مي نمايد و چون امروزه ليزيك به عنوان يك روش تصحيح انواع عيوب انكساري بسيار مورد استفاده است و از طرفي رفع آستيگماتيسم با استفاده از روش هاي غير جراحي از جمله عينك و يا لنز تماسي در بسياري از موارد بيمار و چشم پزشك را با مشكل مواجه مي كند، بررسي نتايج نهائي بكارگيري اين روش در جهت اصلاح آستيگماتيسم غيرقابل اجتناب است و در اين طرح سودمندي و ايمني درمان مقادير مختلف ميوپيك آستيگماتيسم با استفاده از دستگاه Technolas 217 اگزايمر ليزر بررسي مي گردد.
روش: در اين مطالعه مشاهده اي- تحليلي به روش آينده نگر تعداد 192 چشم از 121 بيمار با نزديك بيني در محدوده دي(0-14-) و آستيگماتيسم در محدوده دي(7-2) به روش نمونه گيري ساده انتخاب شدند و با استفاده از دستگاه ميكروكراتوم Bausch and lomb و اگزايمر ليزر Technolas 217 كه در كلينيك آبان اصفهان مورد عمل جراحي ليزيك قرار گرفته بودند، به مدت يكسال و به شكل آينده نگر بررسي گرديدند و اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار آماري Spss با آزمون هاي متناسب و اختصاصي تحليل شد.
نتايج: ميانگين SE قبل از درمان دي(1.3±5.3-) و سيلندر دي(1±3.2) بوده است كه در پيگيري يكساله ميانگين SE برابر دي(0.8±0.5) و ميانگين آستيگماتيسم باقيمانده برابر دي(0.4±0.5) مي باشد. براي بررسي دقيقتر، نمونه بر مبناي شدت نزديك بيني و آستيگماتيسم همراه به 4 گروه تقسيم شد كه در كل 90% كاهش در SE و 83.8% كاهش در ميزان سيلندر مشاهده شد.
ديد كامل بدون تصحيح 20/20= UCVA در 41.6% بيماران و اصلاح آستيگماتسيم دي(c<0.5) در 40.6% بيماران با درجه آستيگماتيسم ≥ 3.5D و 78.2% در افراد با دي(3.5>C و C≥2) مشاهده شد. ضمن آنكه هيچ موردي با كاهش بينايي پس از عمل جراحي و يا عوارض تهديد كننده بينايي مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: استفاده از درمان ليزيك براي برطرف كردن مقادير متوسط يا شديد آستيگماتيسم توام با نزديك بيني مناسب، ايمن و سودمند مي باشد.
كلمات كليدي: ليزيك، ميوپيك، آستيگماتيسم، رفراكشن