اثر عوارض ديررس چشمي گاز خردل بر فعاليت آنزيم هاي كاتالاز و گلوتاتيونS- ترانسفراز

نويسنده: فاطمه رجبي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1385/02/01
مدرك: دكتراي حرفه اي پزشكي (MD)
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: هدف: بررسي آنزيم هاي آنتي اكسيدان كاتالاز، گلوتاتيونS- ترانسفراز و پروتئين اشك و سرم بيماران.
روش بررسي: فعاليت اختصاصي آنزيم هاي كاتالاز در اشك و سرم، فعاليت اختصاصي آنزيم گلوتاتيونS- ترانسفراز در سرم و مقادير پروتئين در اشك و سرم مصدومين مبتلا به عوارض ديررس چشمي و گروه شاهد، اندازه گيري و مقايسه شد.
يافته ها: تفاوت معني دار در فعاليت اختصاصي آنزيم كاتالاز سرم (P=0.045) و ميزان پروتئين سرم (P<0.001) بين دو گروه بيمار و شاهد مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به نقش خاص پراكسيد هيدروژن در بيماري هاي چشمي و خصوصاً قرنيه اي، تغيير تعادل سيستم اكسيدان/آنتي اكسيدان در سرم، اشك و بافت هاي چشم اهميت ويژه اي دارد. در مورد پروتئين، بررسي هاي بيشتر توسط الكتروفورز براي يافتن بخشي كه منجر به افزايش مقدار تام پروتئين سرم بيماران شده است، ضروري مي باشد.
كلمات كليدي: چشم، اشك، گازخردل، كاتالاز، گلوتاتيونS- ترانسفراز