بررسي مقايسه اي كراتوكونوس در پيوند قرنيه با سايز مساوي و پيوند قرنيه با سايز نامساوي

نويسنده: مازيار پارسا
استاد راهنما: حيدرعلي معيني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكتراي حرفه اي پزشكي (MD)
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: ضرورت انجام مطالعه: كراتوكونوس يك ابنورماليتي در قرنيه بوده كه موجب كاهش حدت بينايي و آستيگماتيسم شديد در بيماران مبتلا مي شود. از آنجا كه يكي از روش هاي درمان اين اختلال penetrating keratoplasy مي باشد و با توجه به تمام گفته هايي كه در مورد تاثير روشن اندازه قرنيه پيوندي در نتايج حاصله از اعمال جراحي اصلاح كننده كراتوكونوس وجود دارد اما متاسفانه هنوز نمي توان گفت اين تاثير واقعاً به چه صورت و تا چه حد است. از اين رو ما بر آن شديم كه در يك مطالعه مفصل به بررسي نتايج حاصل از اعمال جراحي پيوند قرنيه در بيماران كراتوكونوس با توجه به سايز قرنيه پيوندي بپردازيم.
هدف مطالعه: بررسي مقايسه اي كراتوكونوس در « پيوند قرنيه با سايز مساوي» و « پيوند قرنيه با سايز نامساوي»
روش ها و مواد: مطالعه اخير به شيوه نيمه تجربي (Quasi experimental) و به صورت كارآزمايي باليني تصادفي غير شاهد دار انجام مي گيرد. نمونه هاي مورد مطالعه دو گروه 32 تايي از بيماران از فاصله سني 15 تا 60 سال و بدون محدوديت جنسي به روش نمونه گيري تصادفي ساده (random sampling simple) از مراكز درماني فيض و فارابي بوده كه براساس ميانگين آستيگماتيسم و حدت بينايي بعد از عمل مقايسه خواهند شد.
نتايج: تعداد32 بيمار كه تحت عمل پيوند قرنيه با سايز مساوي گرفته بودند (18 زن، 14 مرد) داراي ميانگين آستيگماتيسم 0.32±3.12 و در بيماراني كه تحت عمل پيوند قرنيه با سايز نامساوي قرار گرفته بودند (17 زن و 15 مرد) ميانگين آستيگماتيسم 1.4±5.13 بود كه تفاوت ميانگين دو گروه از لحاظ آماري معني دار مي باشد. ميانگين حدت بينايي در دو گروه پيوند به ترتيب (سايز مساوي 0.1±65%) و (سايز نامساوي 0.6±0.42) بود كه تفاوت معني دار از لحاظ آماري داشتند. بررسي همين ميانگين ها در هر گروه پيوند براساس جنس تفاوت معني داري نداشت.
بحث: با توجه به بررسي ميانگين هاي آستيگماتيسم و حدت بينايي در چشم درگير در دو گروه پيوند و تفاوت معني دار آنها اينگونه استنباط مي شود كه پيوند با سايز مساوي نتايج بهتري نسبت به پيوند قرنيه با سايز نامساوي مي دهد و با بررسي همين ميانگين ها براساس جنس در هر كدام از گروه ها و عدم تفاوت معني دار آنها اينگونه استنباط مي شود كه جنس تاثيري در ميانگين آستيگماتيسم و نيز حدت بينايي بعد از عمل ندارد.
كلمات كليدي: قرنيه، پيوند قرنيه، كراتوكونوس