بررسي مقايسه اي محور و نوع استيگماتيسم در گروه هاي سني مختلف

نويسنده: يلدا عطار زاده
استاد راهنما: حسين عطار زاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/07/01
مدرك: دكتراي حرفه اي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: يكي از شايع ترين عيوب انكساري چشم استيگماتيسم است. با توجه به اينكه استيگماتيسم در سنين مختلف شيوع زيادي دارد و از علل كاهش ديد قابل تصحيح و درمان مي باشد. بر آن شديم كه توزيع فراواني انواع استيگماتيسم را در گروه هاي سني مختلف از 12 تا 50 سال در سطح شهر اصفهان بررسي كنيم.
مواد و روش ها : اين مطالعه يك مطالعه توصيفي مشاهده اي است كه بر روي افراد 50-12 سال داراي عيوب انكساري استيگماتيسم بيشتر از يك ديوپتر مراجعه كننده به درمانگاه هاي آموزشي در شهر اصفهان و مطب خصوصي استاد راهنما در شهر اصفهان در اسفند ماه 1383 انجام مي شود.
روش مورد استفاده براي تعيين انواع استيگماتيسم رتينوسكوپي سيكلوپلژيك و غير سيكلوپلژيك اتورفراكتومتري مي باشد. تعداد نمونه با استفاده از فرمول n= z2p(1-p) /d2 و n= 425 به دست آمده است.
در پايان اطلاعات بدست آمده را در چك ليست هاي مناسب وارد كرده و براساس محاسبات آماري نتايج را بررسي مي كنيم. (البته در روند مطالعه 525 نمونه مورد بررسي قرار گرفت).
نتايج: اين مطالعه روي 525 نفر افراد بين 12 تا 50 سال داراي استيگماتيسم بيشتر از يك ديوپتر انجام گرفت. در اين مطالعه انواع استيگماتيسم براساس دو نوع تقسيم بندي كه عبارتند از:
1- انواع استيگماتيسم براساس وضعيت قرار گيري دو نصف النهار اصلي و محور آنها.
2- انواع استيگماتيسم براساس وضعيت دو خط كانوني نسبت به شبكيه (قدرت) به تفكيك سن و جنس مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج زير حاصل شد.
1- شايع ترين نوع استيگماتيسم در همه گروه هاي سني استيگماتيسم موافق قاعده با 51% و در گروه هاي جنسي در زنان شايعترين نوع استيگماتيسم موافق قاعده و در مردان نوع مخالف قاعده مي باشد. با افزايش سن استيگماتيسم مخالف قاعده افزايش مي يابد و استيگماتيسم موافق قاعده كاهش مي يابد.
2- در مطالعه دوم شايعترين نوع استيگماتيسم نزديك بين مركب با 53.1% در كل رده هاي سني مي باشد و همچنين استيگماتيسم نزديك بين ساده در رده هاي سني بالاتر بيشتر است.
كلمات كليدي: