مطالعه وضعيت آلودگي صدا در مدارس شهر ايلام و تعيين شاخص وضوح كلمات و ارائه راهكارهاي اجرايي

نويسنده: جواد سجادي
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور: فريده گلبابايي، محمود محمودي
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي هوا (M.Sc)
دانشگاه: آزاد اسلامي، محيط زيست و انرژي، واحد علوم و تحقيقات
چكيده: وجود نوفه صوتي در مدارس مشكلات زيادي را ايجاد مي كند كه خستگي، فشار عصبي و اختلال در فعاليتهاي گفتاري از مهمترين آثار سوء آن است. به بيان دقيقتر نوفه موجود دو اثر متفاوت را از خود بجاي مي گذارد يكي اينكه وضوح صداي «خواسته» مانند گفتار را مخدوش مي كند و دوم اينكه خود به تنهايي موجب آزار صوتي مي شود. از بين بردن كامل اين نوفه ها به دلايل اقتصادي و فني امكانپذير نيست بنابراين ضروريست با تعيين عدد و رقم مناسب سعي گردد تا نوفه هاي مختلف از حدود معيني تجاوز نكنند اين محدوده قابل قبول «برسنج نوفه» نام دارد و براي فضاهاي مختلف متفاوتند.
در اين تحقيق تراز نوفه و زمان واخنش 40 كلاس درس در 24 مدرسه ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان شهر ايلام اندازه گيري شد. وضعيت ظاهري ساختمانها از نظر جنس سازه، در، پنجره و مسائل اكوستيكي نيز مورد بررسي قرار گرفت، نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه تراز نوفه بدست آمده (59PNC ) بسيار بيشتر از مقادير توصيه شده و نيز مقاديري است كه كشورهاي پيشرفته ملاك عمل قرار مي دهند (35 PNC) .
اين پژوهش نشان داد كه شاخص وضوح گفتار (AI) در كلاسهاي درس 547/0 است كه موجب تداخل در ارتباطات كلامي، فهم پذيري گفتار و آزردگي صوتي مي شود. نتايج مطالعات انجام شده ثابت مي كند كه نوفه موجود در مدارس را مي توان با اعمال تمهيداتي نسبتاً ساده و كم هزينه به مقدار قابل ملاحظه اي كاهش داد.

كلمات كليدي: