بررسي ميزان آگاهي دندانپزشكان شهر بابل درباره راههاي انتقال و پيشگيري از عفونت HIV

نويسنده: حسن حسن نتاج صلحدار
استاد راهنما: محمود صادقي
استاد مشاور: محمود حاجي احمدي، ندا بابائي
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكترا پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي بابل، پزشكي،
چكيده: سابقه و هدف: ويروس نقص ايمني انساني (HIV ) پس از ورود به بدن و تهاجم به اجزاي سيستم ايمني باعث تضعيف آن شده و فرد را مستعد ابتلا به عفونتها و بدخيمي هاي متعددي مي كند و نهايتاً بيمار را از پاي در مي آورد و از آنجايي كه اين بيماري درمان قطعي ندارد بهترين راه جهت كنترل آن جلوگيري از انتقال ويروس است لذا بر آن شديم تا گاهي دندانپزشكان شهر بابل درباره راههاي انتقال و پيشگيري از عفونت هاي HIV ارزيابي كنيم.
مواد و روشها: اين مطالعه توصيفي- تحليلي به صورت مقطعي بر روي 88 تعداد دندانپزشكان انجام شد نمونه ها به صورت سرشماري وارد مطالعه شده و آگاهي آنان درباره ايدز توسط پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافيك و 20 سوال مربوط به آگاهي مشخص گرديد. اطلاعات توسط نرم افزاري SPSS و آزمون هاي Fishers exact,Chi- square, Anowa,T-Test مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از 88 دندانپزشك مورد مطالعه 58 نفر (09/65%) مرد و 30 نفر (1/34%) زن و 62 نفر (5/70%) فارغ التحصيل از دانشگاه بزرگ بودند. اختلاف معني داري بين سطح آگاهي درباره عفونت HIV با جنس، دانشگاه محل تحصيل و ساير متغيرها وجود نداشت ( پي بزرگ تر از 0.05 ). اغلب دندانپزشكان آگاهي مناسبي درباره HIV داشتند.
نتيجه گيري: نتايج اين بررسي نشان داد كه آگاهي مناسبي در مورد ايدز وجود داشته است اما با توجه به پاندمي ايدز بايستي اطلاعات بيشتري به دندانپزشكان داده شود.
كلمات كليدي: آگاهي، ايدز، انتقال، پيشگيري، دندانپزشك