بررسي دوره ايمونيتي واكسن هپاتيت B در افراد با ريسك ابتلا به اين بيماري

نويسنده: رضا افغاني، مهدي سيفي
استاد راهنما: محمدرضا حسنجاني روشن
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكترا پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي بابل، پزشكي،
چكيده: سابقه و هدف: هپاتيت B يكي از بيماري هاي مهم از لحاظ شيوع و عوارض در سطح جهان و كشور ما مي باشد. در سطح جهان بيش از 350 ميليون نفر و در ايران بيش از 3ميليون ناقل مزمن HBS Ag وجود دارد كه اين افراد در طي سالهاي آتي دچار سيروز و HCC خواهند شد و نيز در تماس با افراد ديگر سبب انتقال بيماري خواهند شد. يكي از مهمترين برخوردها در برابر اين افراد، واكسيناسيون آنها مي باشد. اما اينكه duration ايمني حاصل از واكسيناسيون چه مدت
مي باشد كاملاً مشخص نشده است. اين بررسي جهت تعيين دوره ايمونيتي واكسن هپاتيت B در افراد با ريسك ابتلا به اين بيماري انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه به روش كوهورت در خانواده حاملين مزمن ويروس هپاتيت B كه HBS Ag منفي Anti HBC منفي بوده اند انجام شد. ابتدا به اين گروه از افراد واكسن هپاتيت B تزريق شد ( در 3 نوبت طبق پروتكل). بعد از اتمام واكسيناسيون، Anti HBC چك گرديد و افرادي كه Anti HBS مثبت شدند وارد مطالعه شدند. دراين بررسي Anti HBS مثبت با سطح آنتي بادي >ml/mlu10 در نظر گرفته شد. بعد از گذشت 5 سال از واكسيناسيون، مجدداً Anti HBS چك گرديد. همچنين سطح آنتي بادي بصورت سالانه در 6 سال، 7 سال و 10 سال چك گرديد.
سطح آنتي بادي >100ml/mlu پاسخ خوب، ml/mlu 11-99 پاسخ متوسط و 10ml/mlu > پاسخ منفي تلقي گرديد. اطلاعات مربوط به سن، جنس، سال واكسيناسيون، سطح آنتي بادي در ابتدا و پس از 5 سال از واكسيناسيون در پرونده پزشكي فرد بيمار در كلينيك پزشكي موجود است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS آناليز گرديد و براي مقايسه
نسبت ها از تست ها كاي دو و تست دقيق فيشر استفاده شد.
يافته ها: در طي بررسي 120 نفر، پس از 5 سال از واكسيناسيون مورد بررسي قرار گرفتند كه 62 نفر مذكر و 58 نفر مونث بودند. ميانگين سني اين مجموعه 20/13≠ 41/23 سال بود. پس از 5 سال از واكسيناسيون، 4 نفر (20 درصد) بدون پاسخ شدند. بين عدم پاسخ و جنسيت پس از 5 سال از واكسيناسيون ارتباط معني داري وجود نداشت.
(5% < P value) . بين پاسخ خوب هم در گروههاي مختلف از لحاظ سني و جنسي ارتباط معني داري وجود نداشت (5% < P value) .
نتيجه گيري: بعد از 5 سال از واكسيناسيون بيش از 20 درصد آنتي بادي منفي گرديدند. ميزان منفي شدن در دو جنس مرد و زن پس از 5 سال اختلاف معني داري نداشت (5% < P value) .
كلمات كليدي: هپاتيت B، واكسيناسيون، افراد High risk ،Anti HBS، سطوح محافظت كننده، دوره ايمونيتي