بررسي عوامل خطر در ايجاد هپاتيت مزمن فعال B

نويسنده: سارا توكلي
استاد راهنما: محمدرضا حسنجاني روشن
استاد مشاور: حسن طاهري
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكترا پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي بابل، پزشكي،
چكيده: سابقه و هدف: حاملين مزمن ويروس هپاتيت B در خطر ابتلا به هپاتيت مزمن فعال و سيروز و سرطان كبدي هستند. اين مطالعه جهت تعيين و بررسي عوامل خطر موثر در پيشرفت بيماري از حالت ناقل سالم به سمت هپاتيت مزمن فعال، صورت گرفته است.
مواد و روشها: از سال 1383- 1379، 225 نمونه كه شامل 75 بيمار مبتلا به هپاتيت مزمن فعال B به عنوان CASE و 15 نفر ناقل سالم اين بيماري به عنوان control كه به درمانگاه و بيمارستان يحيي نژاد مراجعه نموده بودند، انجام شد. متغيرهاي مربوط به: شرايط +Anti- HBe و +Be-Ag ، جنس، گروه خوني، گروه سني، محل سكونت، مصرف الكل، مواد مخدر و سيگار، وضعيت تاهل در اين بيماران مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و براي مقايسه نسبتها از تست كادي دو و تست دقيق فيشر استفاده شد.
يافته ها: از 225 فرد مورد بررسي 156 (2/69%) نفر مرد و 69 (8/30%) نفر زن بودند. ميانگين سني بيماران مرد 7/32 سال با طيف سني (65-19) و ميانگين سني زنان 5/28 با طيف سني (57-17) بوده است. هپاتيت مزمن فعال در (2/23%) زنان و در (8/37%) مردان ديده شده است. (0.05> P.value)
هپاتيت مزمن فعال B در بيماران روستايي، افراد مجرد، بيماران +HbeAg بيشتر بوده است. (0.05 > P.value) ولي اختلاف در اين گروه معني دار نبود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه فاكتورهايي از جمله: جنس مرد، روستاي بودن، مجرد بودن،+HbeAg مي توانند به عنوان عوامل خطر در پيشرفت بيماري نقش داشته باشند. مصرف سيگار، مواد مخدر، مشروبات الكلي مي توانند با توجه به مقدار مصرف مورد بررسي هاي بيشتر قرار گيرند. فاكتورهاي ديگر نيز ممكن است در روند پيشرفت بيماري موثر باشند كه نياز به بررسي بيشتر در جامعه خودمان مي باشد.
كلمات كليدي: ويروس هپاتيت B، هپاتيت مزمن، ناقلين مزمن ويروس هپاتيت B ،HbeAg