بررسي تراز فشار صوت و ارزشيابي اثر سوء آن در كاهش شنوايي معدنكاران زغال سنگ زيراب در سال 7-1376

نويسنده: خديجه غياث طبري
استاد راهنما: پروين نصيري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/04/01
مدرك: كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهداشت، بهداشت حرفه اي
چكيده: نياز به صنعت و تكنولوژي در جامعه با توجه به رشد جمعيت، ايجاد كارخانجات و كارگاههاي صنعتي را ايجاد مي كند و تقاضاي فزاينده جهان به انرژي جهت راه اندازي دستگاههاي مولد صنعتي هر روز بيشتر ميشود. يكي از مهمترين عوارض جنبي تقريباً همه صنايع صدا مي باشد. صدا در معدن از ماشينهاي مختلف ايجاد ميشود و كارگران را در معرض صداي شديد و آزار دهنده قرار ميدهد و ميتواند به سيستم شنوايي زيان رسانده و سبب كاهش شنوايي شود. در بررسي تراز فشار صوت و ارزشيابي اثر سوء آن در كاهش شنوايي معدنكاران زغال سنگ زير آب سال 7-1376.
- 1طلاعات در سه بخش جمع آوري گرديده است.
بخش اول. اندازه گيري تراز فشار صوت، حداقل و حد اكثر تراز فشار صوت در فركانسهاي باند اكتاو توسط دستگاه صداسنج مدل 2231 برويل اندكر B&k انجام شد و مقادير بدست آمده با منحني استاندارد صدا مقايسه گرديد تا خطرات آسيب شنوايي معدنكاران مشخص گردد. (جداول1تا8) بعلت اينكه كارگران در محيط كارشان در معرض صداهاي كاملاً متفاوت قرار مي گيرند. توسط دستگاه نويزدزيمتر Noise Dosemeter مدل 272 cel ميزان مواجهه صداي معدنكاران در قسمت هاي مختلف جداگانه بررسي گرديد (جدول شماره 9)
نتايج اندازه گيري نشان مي دهد كه در كارگاه استخراج و پيشروي تراز فشار صوتي در فركانس هاي اكتاوباند از مقادير استاندارد بيشتر است. در كارگاه داخل تونل مقادير تراز فشار صوتي در فركانس 500 الي k 8 هرتز با مقادير استاندارد مساويند و حداقل تراز صوتي از مقادير استاندارد كمتر است. نتايج ميزان مواجهه صدا در يك شيفت كاري LEP.d بر حسب دسي بل dBA همگي از مقادير استاندارد بيشتر است. مدت زمان مواجه مجاز به ازاي 5 دسي بل افزايش تراز صوتي در كارگاه استخراج 48 دقيقه- كارگاه پيشروي 50 دقيقه- داخل تونل 2 ساعت و خارج تونل 3 ساعت مي باشد.
بخش دوم: با تكميل پرسشنامه سن و سابقه و ساير فاكتورهاي علتي كاهش شنوايي معدنكاران جمع آوري گرديد.
بخش سوم: اندازه گيري شنوايي معدنكاران توسط دستگاهScreening Audiometry مدل AS15 انجام گرفت و نتايج اندازه گيري حاكي از اين است كه:
كاهش شنوايي هردوگوش در هر فركانس مساويند در فركانسهاي بالا در ناحيه k 6- 3 هرتز شنوايي طبيعي كاهش مي يابد و به درجات كاهش شنوايي ملايم و شديد افزوده ميشود كه با يافته هاي تحقيقاتي كاهش شنوايي حسي و عصبي مطابقت دارد.
با ضريب اطمينان 95 درصد در فركانس هاي k 8-3 هرتز بين كاهش شنوايي و افزايش سن، كاهش شنوايي و افزايش سابقه همبستگي محسوسي وجود ندارد
(1/978-t)
هر چند كارگران داخل تونل و خارج تونل كه سابقه كار در محيط پر سرو صدا داشته اند نسبت به ساير گروهها از گوشهاي حساس تري برخوردارند يعني ميانگين كاهش آنها پايين تر است.
ميانگين كاهش شنوايي بيش از dB 25 در گروههاي سني 49-40 سال و سابقه كاري 15-11 سال وجود دارد.
نتايج آناليز واريانس گروهها نشان مي دهد كه ميانگين شنوايي گروهها يكسان نمي باشد. . با آمار شف و مقايسه اختلاف ميانگين با آمار شف اثبات ميگردد كه در كليه فركانسها ميزان كاهش شنوايي كارگران معدن مساوي و با گروه شاهد اختلاف معني داري دارند.
نتايج آناليز واريانس در فركانسهاي شنوايي نشان ميدهد كه در گروههاي استخراج وپيشروي كاهش شنوايي فركانس k 3هرتز با فركانسهاي ديگر اختلاف معني دار وجود دارد در گروه داخل تونل در كليه فركانسهاي 6-3 كيلو هرتز كاهش شنوايي يكسان است. اما در فركانس k 3هرتز كاهش شنوايي نسبت به ساير فركانس ها كمتر است در گروه خارج تونل ميانگين كاهش شنوايي در كليه فركانسها يكسان است. در گروه شاهد اختلاف ميانگين كاهش شنوايي وجود ندارد و ميانگين كاهش شنوايي در فركانسها يكسان است. در اين بررسي عامل تصادف و ضربه سر در كاهش شنوايي با توجه به P value يك هزارم و سطح اطمينان 95 درصد همچنين عامل وزوز- تهوع- سرگيجه- سردرد- سنگيني در كاهش شنوايي با توجه به Pralve يك هزارم ثانيه و سطح اطمينان 95 درصد ثابت ميشود.
عامل سيگار- بيماري گوش- خدمت سربازي با توجه به P value يك هزارم و سطح اطمينان 95 درصد ثابت نميشود. يعني داشتن اين عوامل در كاهش شنوايي تأثير نداشته است.

كلمات كليدي: