بررسي مقايسه اي سيستم ايمني هومورال بيماران ديابتي با افراد كنترل نرمال

نويسنده: اعظم السادات حسينيان
استاد راهنما: امرا... مصطفي زاده
استاد مشاور: زليخا معززي
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكترا پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي بابل، پزشكي،
چكيده: سابقه و هدف: ديابت مليتوس (Diabetes mellitus) يك بيماري مزمن است كه با فقدان انسولين و يا عملكرد آن در بدن مشخص مي شود. افزايش ابتلا به عفونتها، يكي از عوارض بيماري ديابت مي باشد. در مورد پاسخ سيستم ايمني به عفونتها در بيماران مبتلا به ديابت، نظريات متفاوتي وجود دارد. اين مطالعه با هدف آگاهي از وضعيت كلي سيستم ايمني هومورال بيماران مبتلا به ديابت، غلظت سرمي توتال ايمونوگلبولينهاي, IgM , IgA , IgG را در بيماران ديابتي و گروه كنترل نرمال اندازه مي گيرد و با يكديگر مقايسه مي كند.
مواد و روشها: 50 نفر مبتلا به ديابت با ميانگين سني 31/17 ± 48 سال و 50 فرد سالم با ميانگين سني 23/16± 9/41 سال در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفتند. بين دو گروه مورد مطالعه، تفاوت با ارزش آماري از نظر سن (680/0= P Value)، جنس و ( BMI ( P Value=0.967 وجود ندارد. از افراد شركت كننده در مطالعه 5 سي سي خون گرفته، سرم آنها را جدا نموده و بعد از استفاده از روش SRID، غلظت سرمي توتال ايمونوگلبولينهاي IgG , IgM , IgA اندازه گيري شد. سرانجام داده ها توسط برنامه SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين غلظت سرمي IgG در گروه بيماران ديابتي mg/dl 2540.82± 1528.62 و در گروه افراد كنترل mg/dl 3035.8± 1588.01 بوده است. تفاوت با ارزش آماري در دو گروه مورد مطالعه وجود ندارد. (116/0= P Value) ميانگين غلظت سرمي IgA در گروه بيماران ديابتي mg/dl 245.9± 115.05 و در گروه افراد سالم mg/dl 193± 105.33 بوده است. با توجه به 180/0= P Value، بين غلظتهاي IgA در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معني داري مشاهده شده است. ميانگين غلظت سرمي IgM در گروه بيماران ديابتي mg/d1 305.54±121.7 و در گروه كنترل mg/d1 323.6± 110.78محاسبه شده است. اما با توجه به 44/0= P Value تفاوت با ارزش آماري در دو گروه مورد مطالعه ديده نشد.
نتيجه: يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه غلظت IgA در بيماران مبتلا به ديابت بطور چشمگيري افزايش يافته است، در حاليكه غلظت سرمي IgM، IgG تفاوت معني داري با گروه كنترل ندارد.
كلمات كليدي: ديابت مليتوس، سيستم ايمني هومورال، ايمونوگلبولينهاي IgG , IgM , IgA، روش SRID