اندازه گيري فعاليت آنزيم كاتالاز در موش ديابتي شده

نويسنده: تيمور رضواني
استاد راهنما: دردي قوجق
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي بابل، پزشكي،
چكيده: سابقه و هدف: ديابت شيرين يك اختلال متابوليكي است كه در اثر اختلال توليد انسولين، مقاومت به انسولين و يا هر دو ايجاد مي شود. مطالعات نشان داده است كه راديكالهاي آزاد اكسيژن در اين بيماري دخالت دارند. موجودات زنده يك سيستم دفاعي آنتي اكسيداني در برابر آسيب راديكالهاي آزاد دارند. در بعضي ازبيماريها از جمله ديابت، اين سيستم دفاعي دچار اختلال مي شود. هدف از اين مطالعه اندازه گيري فعاليت آنزيم كاتالاز بعنوان يك نوع آنزيم آنتي اكسيداني در موش آزمايشگاهي ديابتي شده است.
مواد و روشها: دو گروه موش تحت عنوان گروههاي تست و كنترل انتخاب شدند كه تعداد هر گروه 50 سر بود. گروه تست با تزريق استرپتوزوسين به ميزان 50mg/kg ديابتي شدند. نمونه خون از دم موشها تهيه شد. فعاليت آنزيم كاتالاز با افزودن آب اكسيژنه بعنوان سوبسترا و با استفاده از اسپكتوفتومتر در طول موج 240 نانومتر اندازه گيري شد.
يافته ها: فعاليت آنزيم كاتالاز در گروه ديابتي 8/2 ± 7/25 ميلي مول در دقيقه در ميلي گرم پروتئين در مقايسه با گروه كنترل 1/2 ± 3/16 ميلي مول در دقيقه در ميلي گرم پروتئين افزايش داشت.
نتيجه گيري: فعاليت آنزيم كاتالاز در گروه ديابتي در مقايسه با گروه كنترل اختلاف اهميت دار داشت. يافته هاي ما نشان داد كه فرمهاي فعال اكسيژن دربيماري ديابت نقش مهمي دارد.
كلمات كليدي: ديابت، آنتي اكسيدانها، كاتالاز، استرپتوزوسين