غربالگري ميزان ديابت حاملگي در هفته هاي 28-24 حاملگي

نويسنده: وحيد محمودي مقدم
استاد راهنما: فاطمه ملاح
استاد مشاور: كامران صداقت
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: ديابت، آبستني، گلوكز، ريسك فاكتورها، شيوع بيماري، Diseases Outbreak ،Risk Factors ،Glucose ،Pregnancy ،Diabetes