نتايج ليزر تراپي در ادم ماكولاي ناشي از ديابت در بيمارستان نيكوكاري تبريز

نويسنده: عبدالرضا مهدي نواز
استاد راهنما: كريم صادقي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكتري پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: بيماريهاي شبكيه، ديابت، چشم پزشكي، ليزر درماني، Lasertherapy ،Ophthalmology ،Diabetes ،Retinopathy