بررسي رابطه قند خون بعد از تجويز استرپتوكيناز با مرگ ومير بيماران با سكته قلبي

نويسنده: بهادر مهين عباسقلي نيا
استاد راهنما: محمد ابراهيم بغداد چي
استاد مشاور: محمد زكريا پزشكي
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكتري پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: انفاركتوس قلبي، قند خون، بلوك قلبي، داروهاي حلال لخته، مرگ ومير، AMI ،Mortality ،Fibrinolytic Agents ،Heart Block ،Blood Glucose ،Myocardial Infarction