ارزيابي نفروپاتي ديابتيك با سونوگرافي داپلكس داپلر كليه

نويسنده: ودود دوست كامل
استاد راهنما: محمد كاظم طرزمني
استاد مشاور: سيما عابدي آذر، حسين كوشاور
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي راديولوژي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده: هدف از اين مطالعه، ارزيابي نروپاتي با سونوگرافي داپلكس داپلر كليه و نيز تعيين ارتباط ضخامت اينتما مدياي كاروتيد مشترك با يافته هاي آزمايشگاهي و سونوگرافيك مي باشد تعداد 55 بيمار ديابتيك كه مبتلا به نفروپاتي ديابتيك هستند تحت بررسي هاي آزمايشگاهي و سونوگرافيك قرار گرفتند
كلمات كليدي: نفروپاتي، ديابت، فراصوت نگاري، فراصوت نگاري داپلر، كليه، Kidney ،Ultrasonography ،Doppler ،Ultrasonography ،Diabetes ،Nephropathy