تاثير درجات مختلف از قند خون در مورتاليته انفاركتوس حاد ميوكارد

نويسنده: فرهادحاجي عليزاده سرخابي
استاد راهنما: يوسف كوه سلطاني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: ديابت قندي، انفاركتوس ميوكارد، مرگ ومير، بيمار گونه، قندخون، Blood Glucose ،Morbidity ،Mortality ،Myocardial Infarction ،Diabetes Mellitus