بررسي ضايعات پوستي در بيمارستان ديابتي در درمانگاه پوست و ديابت بيمارستان

نويسنده: دل آرا لاغوثي
استاد راهنما: فريده گلفروشان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: قند خون، ديابت قندي، گلوكز,پوست پزشكي، غده تيروئيد، Thyroid Gland ،Dermatology ،Glucose ،Diabetes Mellitus ،Blood Glucose