بررسي شيوع نفروپاتي ديابتي در بيماران ديابتي نوع دو

نويسنده: مهدي اميري
استاد راهنما: ناصر آقامحمدزاده
استاد مشاور: فرزاد نجفي پور
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده: هدف از اين مطالعه بررسي شيوع نفروپاتي در بيماران ديابتي نوع 2 مي باشد تعداد 100 بيمار ديابتي نوع 2 مراجعه كننده100 درمانگاه غدد بيمارستان سين2ي تبريز كه از تاريخ 1/7/83 لغايت 1/7/84 مراجعه كرده بودند از نظر متغيرهاي فشار خون سيستوليك، دياستولي8371ن، جنس، وزن8471 و BMI با اول مراجعه و قند خون ناشتا HbA1C، ميزان كراتينين خون، ميكروآلبومينوري و ميزان حجم Cr ادراري كه صرفا جهت تاييد صحت جمع آوري ادرار 24 ساعته اندازه گيري شده بود 3بار متوالي هر 2 ماه يكبار تحت بررسي قرار گرفتند بيماراني كه داراي فشار خون بالاي كنترل شده، عفونت ادراري، نارسايي قلبي و هيپرليدمي بودند جزء و عوام24مخدوش كننده محسوب و از مطالعه خارج شدند3در كل شيوع نفروپاتي ديابتي در نمونه ما 36 درصد بود، از نظر سني و جنسي و متغيرهاي ذكر شده در بالا بين دو گروه داراي نفروپاتي و عدم نفروپاتي مقايسه گرديد، كه تفاوت آشكاري كه در اين دو گروه وجود نداشت، دردو جنس در كل بيماران، از نظر BMI تفاوت معني دار وجود داشت و زنان چاق تر از مردان بودند. از نظر جنسي در گروه داراي نفروپاتي ديابتي تفاوتي بين متغيرهاي ذكر شده وجود نداشت.
كلمات كليدي: آلبومين در ادرار، نارسايي كليه، بيماري كليوي ناشي از ديابت، ديابت قندي غير وابسته به انسولينDiabetes Mellitus ،NonInsulinDependent ،Diabetic Nephropathies ،Kidney ،Failure ،Albuminuria